สรุปผลประเมินจังหวัดพิจิตร รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร8,718.383,141.0064.0 %ผ่าน1,342.35421.6068.6 %ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตรไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะพานหินไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับคล้อไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางมูลนาก12,001.752,768.0076.9 %ผ่าน1,220.40165.2086.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพทะเล12,092.253,131.0074.1 %ผ่าน1,037.82214.6079.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ประทับช้าง12,048.611,524.0087.4 %ผ่าน535.98181.1666.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพิจิตร13,704.703.00100.0 %ผ่าน602.9171.2588.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทรายพูน11,504.512,194.0080.9 %ผ่าน623.04111.6382.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสากเหล็ก11,713.121,654.0085.9 %ผ่าน593.49122.5279.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามง่าม0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ787.17157.8379.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิจิตรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร10,698.505,871.0045.1 %ผ่าน2,255.10325.0085.6 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร9,009.475,328.0040.9 %ผ่าน1,627.59806.8350.4 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร15,457.107,884.0049.0 %ผ่าน4,123.833,521.3714.6 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร14,346.396,479.0054.8 %ผ่าน3,681.301,841.0150.0 %ผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร (ส.ป.ก.พิจิตร)12,176.4310,111.0017.0 %ไม่ผ่าน2,751.96501.6081.8 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร50,465.1233,422.0033.8 %ผ่าน5,107.50599.4288.3 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร11,184.764,209.0062.4 %ผ่าน2,369.1990.3696.2 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร5,526.842,659.0051.9 %ผ่าน151.80155.15-2.2 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร11,033.353,821.0065.4 %ผ่าน2,350.18125.4894.7 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร9,460.113,340.0064.7 %ผ่าน1,741.68606.1165.2 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานจังหวัดพิจิตรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตรไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตรไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร6,376.446,727.00-5.5 %ไม่ผ่าน2,026.92650.9567.9 %ผ่าน
รจจ.พิจิตร 122,872.33119,792.382.5 %ไม่ผ่าน2,216.64818.4263.1 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตรไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร10,853.254,061.1062.6 %ผ่าน2,217.08617.7772.1 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สปส.จ.พิจิตร26,599.0317,903.4432.7 %ผ่าน0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตรไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิจิตร12,372.4614,510.72-17.3 %ไม่ผ่าน2,369.19330.7386.0 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1110,098.0946,175.6758.1 %ผ่าน3,593.88773.3878.5 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 20.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตรไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร 10,388.565,215.5149.8 %ผ่าน2,255.19646.3171.3 %ผ่าน
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 (จ.พิจิตร)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร9,157.122,726.0070.2 %ผ่าน0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
รวม 539,859 314,651 0.00 % รายงานไม่ครบ 47,582 13,856 0.00 % รายงานไม่ครบ