สรุปผลประเมินจังหวัดเพชรบูรณ์ รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์8,190.972,552.0068.8 %ผ่าน1,772.61462.6673.9 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์35,436.6324,907.7529.7 %ผ่าน181.59128.2529.4 %ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์11,735.9211,223.264.4 %ไม่ผ่าน3,198.81372.9288.3 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์9,504.815,112.0046.2 %ผ่าน2,420.24207.8191.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์39,604.4529,125.0026.5 %ผ่าน9,641.342,124.0778.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาค้อ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ1,032.15250.0175.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนแดน13,406.052,388.0082.2 %ผ่าน1,035.99111.7389.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำหนาว11,186.25362.0096.8 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามพัน11,765.642,645.0077.5 %ผ่าน980.46175.0982.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบูรณ์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน1,343.36177.3186.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังโป่ง11,333.561,604.0085.8 %ผ่าน924.1814.2198.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเชียรบุรี11,621.551,863.0084.0 %ผ่าน1,249.05186.4985.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเทพ11,620.551,300.0088.8 %ผ่าน1,570.11124.9892.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองไผ่12,654.082,444.0080.7 %ผ่าน1,105.02162.7485.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มเก่า15,694.872,203.0086.0 %ผ่าน800.70126.9484.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มสัก12,293.501,890.0084.6 %ผ่าน1,193.75151.5787.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์19,501.8720,470.15-5.0 %ไม่ผ่าน4,339.751,962.4854.8 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเพชรบูรณ์17,764.4811,299.0536.4 %ผ่าน4,512.002,266.7249.8 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์9,916.623,616.0063.5 %ผ่าน2,647.35844.0068.1 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์11,229.722,868.0074.5 %ผ่าน2,057.85421.8079.5 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์28,403.028,505.0070.1 %ผ่าน6,371.643,932.9038.3 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์5,729.686,338.00-10.6 %ไม่ผ่าน1,551.78291.4981.2 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์14,051.407,539.5346.3 %ผ่าน4,282.712,757.9335.6 %ผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์8,968.7710,947.00-22.1 %ไม่ผ่าน2,194.56772.8464.8 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์23,252.7618,818.4519.1 %ไม่ผ่าน5,138.4340.3199.2 %ผ่าน
ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์224,907.3478,502.6065.1 %ผ่าน2,036.22391.7580.8 %ผ่าน
สำนักงานทางหลวงที่ 6 41,185.6639,540.004.0 %ไม่ผ่าน14,305.1411,287.7521.1 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์11,331.866,980.7038.4 %ผ่าน17,159.34649.6696.2 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์5,339.233,398.0036.4 %ผ่าน0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์11,115.443,622.0067.4 %ผ่าน3,122.7441.7098.7 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์9,160.462,452.2073.2 %ผ่าน2,267.02654.9671.1 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์14,733.3810,652.0027.7 %ผ่าน3,084.691,107.6064.1 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์20,967.0912,134.7442.1 %ผ่าน4,796.163,598.6325.0 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์14,703.4515,164.60-3.1 %ไม่ผ่าน4,510.921,486.4567.0 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์11,607.266,698.3442.3 %ผ่าน2,343.85624.5373.4 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์40,357.0731,392.5922.2 %ผ่าน3,378.08594.1082.4 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์34,758.338,317.5076.1 %ผ่าน2,628.33763.2671.0 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์11,630.388,706.0625.1 %ผ่าน0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์20,684.7012,097.0041.5 %ผ่าน5,708.9111,038.72-93.4 %ไม่ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์22,008.744,340.0080.3 %ผ่าน3,712.23999.3773.1 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์21,376.529,042.0057.7 %ผ่าน1,851.81146.5492.1 %ผ่าน
สถานพินิจฯ จังหวัดเพชรบูรณ์24,545.357,979.0067.5 %ผ่าน4,930.91705.1785.7 %ผ่าน
เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์110,066.0790,317.2317.9 %ไม่ผ่าน0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์13,096.384,996.0061.9 %ผ่าน2,114.91419.3580.2 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์14,306.778,024.4143.9 %ผ่าน2,957.37692.2576.6 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์10,744.874,345.0059.6 %ผ่าน2,686.47719.6973.2 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ15,395.379,879.5235.8 %ผ่าน2,991.001,169.8160.9 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์14,198.206,842.2051.8 %ผ่าน4,225.671,409.5766.6 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 197,239.0446,654.1652.0 %ผ่าน4,788.99854.0782.2 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 281,315.0535,148.0056.8 %ผ่าน5,308.33848.3584.0 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 352,744.4444,486.3815.7 %ไม่ผ่าน5,504.501,176.4178.6 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์84,785.1628,069.5966.9 %ผ่าน8,232.602,284.3372.3 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์13,506.9913,113.632.9 %ไม่ผ่าน974.44364.1562.6 %ผ่าน
โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์68,892.3328,758.0058.3 %ผ่าน811.10605.5825.3 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพชนแดน133,777.5643,679.0167.3 %ผ่าน2,834.01460.7583.7 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี112,073.4341,546.0062.9 %ผ่าน3,301.501,907.8942.2 %ผ่าน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์54,092.3424,759.8754.2 %ผ่าน2,986.873,296.13-10.4 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์277,990.34193,854.0030.3 %ผ่าน5,895.651,494.0174.7 %ผ่าน
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์82,971.8339,931.1851.9 %ผ่าน2,419.06693.5171.3 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ 14,047.659,334.9033.5 %ผ่าน3,123.811,487.7352.4 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์8,376.863,024.0063.9 %ผ่าน2,057.85584.5871.6 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์80,771.5718,153.0277.5 %ผ่าน18,036.4210,753.1040.4 %ผ่าน
รวม 2,235,672 1,135,956 49.19 % ผ่าน 218,632 83,379 61.86 % ผ่าน