สรุปผลประเมินจังหวัดราชบุรี รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี8,875.541,244.0086.0 %ผ่าน0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ราชบุรี42,451.4624,402.1042.5 %ผ่าน234.57140.3440.2 %ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรีไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี75,466.1067,446.6810.6 %ไม่ผ่าน8,017.172,034.4174.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมบึงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดำเนินสะดวก12,602.752,209.0082.5 %ผ่าน0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแพ14,824.612,187.0085.2 %ผ่าน613.23133.0078.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโป่ง11,705.914,592.0060.8 %ผ่าน781.95222.3071.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากท่อ12,320.332,091.0083.0 %ผ่าน902.91156.7882.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธาราม12,851.353,308.0074.3 %ผ่าน922.76102.4288.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองราชบุรี14,239.887,794.0045.3 %ผ่าน994.62214.7078.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดเพลงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนผึ้ง11,616.831,759.0084.9 %ผ่าน1,486.83186.6587.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี24,196.5219,934.4417.6 %ไม่ผ่าน4,074.172,568.9036.9 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดราชบุรี0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี10,725.602,805.0073.8 %ผ่าน2,272.64594.5073.8 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี20,738.7611,583.0044.1 %ผ่าน6,203.962,221.7464.2 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1025,042.9522,006.0012.1 %ไม่ผ่าน7,910.57884.6088.8 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี10,453.5810,880.00-4.1 %ไม่ผ่าน1,597.77602.2862.3 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 2 จ.ราชบุรี0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี14,855.215,992.8059.7 %ผ่าน3,960.121,249.9368.4 %ผ่าน
ส.ป.ก. ราชบุรี0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1011,759.335,182.0055.9 %ผ่าน6,782.922,403.1864.6 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี 24,962.9238,704.10-55.0 %ไม่ผ่าน4,417.59348.6592.1 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรีไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 839,568.7614,190.2964.1 %ผ่าน3,246.163,214.101.0 %ไม่ผ่าน
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)48,420.9034,095.5929.6 %ผ่าน15,672.992,050.6086.9 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 743,316.4632,762.1124.4 %ผ่าน11,746.98997.5091.5 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี11,046.014,248.0061.5 %ผ่าน2,077.531,443.3430.5 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี10,366.6312,928.45-24.7 %ไม่ผ่าน2,191.60217.5590.1 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรีไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี10,366.635,281.0049.1 %ผ่าน0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี13,796.485,552.0059.8 %ผ่าน2,191.59842.6561.6 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรีไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี13,213.237,857.0040.5 %ผ่าน3,161.46530.7283.2 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี16,928.3216,655.001.6 %ไม่ผ่าน3,960.09802.7879.7 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี11,441.2410,964.604.2 %ไม่ผ่าน0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จ.ราชบุรี80,072.6016,313.0079.6 %ผ่าน2,771.70837.0069.8 %ผ่าน
สพ.ราชบุรี143,540.2276,137.5247.0 %ผ่าน2,771.70475.1082.9 %ผ่าน
รจก.เขาบิน 406,043.06592,487.00-45.9 %ไม่ผ่าน5,110.2939,501.00-673.0 %ไม่ผ่าน
เรือนจำกลางราชบุรี ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี10,374.242,910.0071.9 %ผ่าน2,191.59261.0188.1 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี27,460.909,070.4567.0 %ผ่าน2,533.92503.2780.1 %ผ่าน
สปส.จ.ราชบุรี0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี14,126.818,907.0036.9 %ผ่าน3,712.911,318.9864.5 %ผ่าน
สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี9,767.325,882.0039.8 %ผ่าน3,098.191,877.1039.4 %ผ่าน
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง10,374.249,782.475.7 %ไม่ผ่าน2,389.80434.8581.8 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1208,523.7743,712.0079.0 %ผ่าน0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 273,809.5233,420.1054.7 %ผ่าน2,954.101,575.3646.7 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี34,513.9124,546.0028.9 %ผ่าน13,915.67403.0697.1 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี16,344.7713,686.0016.3 %ไม่ผ่าน949.532.8599.7 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง82,779.543.00100.0 %ผ่าน332.372.8599.1 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยเทคนิคโพธารามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี41,068.4634,326.5516.4 %ไม่ผ่าน0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี 13,298.467,987.0039.9 %ผ่าน3,600.421,156.5167.9 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี8,476.743.00100.0 %ผ่าน1,507.052.8599.8 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
รวม 1,758,729 1,257,827 0.00 % รายงานไม่ครบ 143,261 72,515 0.00 % รายงานไม่ครบ