สรุปผลประเมินจังหวัดกาญจนบุรี รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 210,614.1683,997.0060.1 %ผ่าน786.87270.3765.6 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรี24,605.9141,315.45-67.9 %ไม่ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี24,981.7355,843.70-123.5 %ไม่ผ่าน0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี12,063.9712,240.00-1.5 %ไม่ผ่าน3,585.63794.4677.8 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี10,488.095,880.0043.9 %ผ่าน3,015.1549.1198.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี48,993.4023,299.8852.4 %ผ่าน8,910.052,835.2968.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านมะขามเตี้ย12,078.141,579.0086.9 %ผ่าน803.52107.2086.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองผาภูมิ12,387.372,261.0081.7 %ผ่าน2,014.14214.2689.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าม่วง13,642.404,103.0069.9 %ผ่าน1,020.60196.4680.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ามะกา13,429.653,752.0072.1 %ผ่าน967.38116.6087.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรโยค11,880.162,470.0079.2 %ผ่าน1,246.71171.2786.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อพลอย11,831.781,787.0084.9 %ผ่าน912.51215.0876.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมทวน12,770.051,792.0086.0 %ผ่าน750.3990.8687.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน999.48231.0476.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลาขวัญ12,037.411,552.0087.1 %ผ่าน1,242.57107.5191.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสวัสดิ์11,700.37653.0094.4 %ผ่าน1,648.83197.0288.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขละบุรี11,022.431,463.0086.7 %ผ่าน2,687.55173.3793.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองปรือ12,308.351,305.0089.4 %ผ่าน1,130.34155.3386.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยกระเจา12,269.631,898.0084.5 %ผ่าน1,020.36229.5477.5 %ผ่าน
ด่านศุลกากรสังขละบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี19,653.7420,107.00-2.3 %ไม่ผ่าน3,847.314,290.83-11.5 %ไม่ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี14,561.566,707.0053.9 %ผ่าน3,072.1887.2397.2 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาญจนบุรี13,761.995,794.0057.9 %ผ่าน5,309.73537.0389.9 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี10,872.554,451.0059.1 %ผ่าน2,903.49190.2793.4 %ผ่าน
สำนักชลประทานที่ 13765,202.00746,812.502.4 %ไม่ผ่าน289,691.59366,036.25-26.4 %ไม่ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี15,700.7313,960.0011.1 %ไม่ผ่าน5,046.244,472.8511.4 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ1,376.07488.6264.5 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี15,229.3413,694.9510.1 %ไม่ผ่าน3,691.261,567.6057.5 %ผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี22,363.7345,048.00-101.4 %ไม่ผ่าน4,840.68462.4190.4 %ผ่าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี9,000.046,621.0026.4 %ผ่าน959.60704.7726.6 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี12,069.283,604.0070.1 %ผ่าน3,642.66166.6595.4 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี9,856.763,131.0068.2 %ผ่าน2,802.601,031.5863.2 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี12,680.8513,337.91-5.2 %ไม่ผ่าน3,813.81840.8778.0 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี15,346.2972.6199.5 %ผ่าน4,897.296,084.36-24.2 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี15,299.6814,418.005.8 %ไม่ผ่าน4,840.681,290.1973.3 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี11,208.458,108.0027.7 %ผ่าน3,585.63577.2283.9 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี16,102.7927,972.69-73.7 %ไม่ผ่าน4,856.34257.3494.7 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี37,236.689,150.0075.4 %ผ่าน3,528.122,423.5231.3 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี12,276.5414,988.20-22.1 %ไม่ผ่าน3,699.72815.7578.0 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี12,432.016,980.0043.9 %ผ่าน3,813.361,569.1258.9 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี15,274.3311,941.6721.8 %ผ่าน4,669.53989.0978.8 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี20,442.4515,292.3525.2 %ผ่าน3,226.50359.7388.9 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี34,381.3829,799.0013.3 %ไม่ผ่าน1,750.48930.5646.8 %ผ่าน
เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี9,331.774,189.0055.1 %ผ่าน1,399.17518.7762.9 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี15,311.9810,271.8132.9 %ผ่าน4,794.961,083.4777.4 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกาญจนบุรี10,453.316,013.2042.5 %ผ่าน3,049.56945.5369.0 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี19,639.5018,725.674.7 %ไม่ผ่าน2,309.41922.9560.0 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี 38,361.285,916.0084.6 %ผ่าน203.31723.89-256.1 %ไม่ผ่าน
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี33,969.6913,671.1959.8 %ผ่าน2,874.71703.8575.5 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี (สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี)56,114.2816,122.2071.3 %ผ่าน19,365.30718.2096.3 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 171,058.11170,919.66-140.5 %ไม่ผ่าน5,798.821,334.8577.0 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 284,146.8348,824.0042.0 %ผ่าน32,199.511,338.6895.8 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 326,093.3026,882.80-3.0 %ไม่ผ่าน7,597.551,220.3883.9 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 425,870.2827,310.50-5.6 %ไม่ผ่าน6,136.771,278.8679.2 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี43,124.957,898.9981.7 %ผ่าน1,150.231,007.2312.4 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี225,177.064,565.5798.0 %ผ่าน3,391.561,375.6059.4 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน39,854.4120,274.0049.1 %ผ่าน2,882.401,046.5563.7 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว93,022.2374,981.0019.4 %ไม่ผ่าน3,627.24828.1677.2 %ผ่าน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี128,194.73127,375.170.6 %ไม่ผ่าน0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี172,789.39106,880.0038.1 %ผ่าน4,480.68929.2079.3 %ผ่าน
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี257,151.4166,484.0174.1 %ผ่าน3,331.50999.5070.0 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี162,372.1678,395.9951.7 %ผ่าน8,163.544,275.0047.6 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี 12,122.959,608.0020.7 %ผ่าน3,680.691,230.2566.6 %ผ่าน
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 150,275.4131,843.9636.7 %ผ่าน11,191.386,215.6644.5 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี9,866.865,599.8043.2 %ผ่าน2,615.791,166.5255.4 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
รวม 3,174,360 2,151,935 32.21 % ผ่าน 532,851 432,192 18.89 % ไม่ผ่าน