สรุปผลประเมินจังหวัดสุพรรณบุรี รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี9,242.302,424.0073.8 %ผ่าน1,357.11236.5882.6 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุพรรณบุรี62,139.2341,392.0833.4 %ผ่าน259.86622.25-139.5 %ไม่ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี10,798.916,449.0040.3 %ผ่าน2,269.86401.4682.3 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี10,417.234,337.0058.4 %ผ่าน1,699.38148.5491.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี30,514.171,973.1293.5 %ผ่าน6,946.141,965.5571.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนเจดีย์13,139.782,946.0077.6 %ผ่าน693.42119.7882.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดิมบางนางบวช14,386.651,800.0087.5 %ผ่าน918.60161.5082.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุพรรณบุรี18,060.823,259.0082.0 %ผ่าน861.87163.4081.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามชุก15,359.583,275.0078.7 %ผ่าน927.152.8599.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าไซ11,962.532,654.0077.8 %ผ่าน969.1894.9490.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอู่ทอง25,557.833,251.0087.3 %ผ่าน1,006.62157.1684.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาด่านช้าง13,171.282,174.0083.5 %ผ่าน1,009.1795.1290.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาบางปลาม้า13,975.783,969.0071.6 %ผ่าน572.01180.5068.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาศรีประจันต์12,193.292,090.0082.9 %ผ่าน601.38263.1556.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาสองพี่น้อง12,327.833,050.0075.3 %ผ่าน1,152.99171.0085.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี27,849.669,408.6366.2 %ผ่าน3,527.162,113.8240.1 %ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี11,486.634,632.0059.7 %ผ่าน1,870.532.8599.8 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุพรรณบุรี12,507.147,800.0037.6 %ผ่าน2,897.401,797.6238.0 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี13,251.793,962.0170.1 %ผ่าน2,205.29927.9157.9 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี10,183.566,650.0034.7 %ผ่าน1,927.591,655.7514.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี13,749.1311,732.0014.7 %ไม่ผ่าน3,182.643,735.82-17.4 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี8,747.017,747.0011.4 %ไม่ผ่าน1,594.862,295.35-43.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี18,079.729,124.0049.5 %ผ่าน4,665.872,269.0351.4 %ผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี (ส.ป.ก.สุพรรณบุรี)17,523.2221,350.46-21.8 %ไม่ผ่าน3,315.751,389.1658.1 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี44,512.2730,964.0030.4 %ผ่าน4,837.02497.9789.7 %ผ่าน
สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) กรมทางหลวง36,274.9339,593.68-9.1 %ไม่ผ่าน11,020.2025,539.17-131.7 %ไม่ผ่าน
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 18 (สุพรรณบุรี)21,843.5226,673.91-22.1 %ไม่ผ่าน7,470.385,655.3524.3 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.สุพรรณบุรี11,925.915,116.0057.1 %ผ่าน2,726.241,908.7430.0 %ผ่าน
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี27,337.8426,821.321.9 %ไม่ผ่าน7,290.092.85100.0 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี11,850.435,305.0055.2 %ผ่าน2,669.1941.3398.5 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี19,307.382,390.0087.6 %ผ่าน1,718.401,050.7938.9 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี13,615.1410,319.1024.2 %ผ่าน2,612.161,489.1943.0 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี15,771.3717,802.64-12.9 %ไม่ผ่าน2,973.451,803.4839.3 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี36,715.9418,687.0049.1 %ผ่าน2,612.161,470.5243.7 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี15,636.814,275.0072.7 %ผ่าน3,011.50644.2778.6 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี22,074.1720,498.317.1 %ไม่ผ่าน4,209.51102.5097.6 %ผ่าน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี45,129.8730,414.2232.6 %ผ่าน6,475.83655.5089.9 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุพรรณบุรี26,631.806,333.0076.2 %ผ่าน2,441.011,687.4630.9 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี15,650.388,625.7344.9 %ผ่าน2,498.07794.1168.2 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี14,881.745,202.0065.0 %ผ่าน3,011.491,114.4263.0 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี15,206.428,880.0041.6 %ผ่าน3,810.16938.9375.4 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี11,664.1910,850.007.0 %ไม่ผ่าน2,212.83114.2894.8 %ผ่าน
สพ.สุพรรณบุรี21,826.1821,567.001.2 %ไม่ผ่าน1,206.30631.7547.6 %ผ่าน
รจ.จ.สุพรรณบุรี 180,649.693.00100.0 %ผ่าน3,252.305.5599.8 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี8,971.422,575.0071.3 %ผ่าน1,642.35268.8583.6 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี11,527.336,197.0046.2 %ผ่าน1,939.11688.8764.5 %ผ่าน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี98,815.2550,428.0149.0 %ผ่าน5,695.95940.5083.5 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี12,471.213,510.0071.9 %ผ่าน2,041.68782.4961.7 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี15,947.7038,325.00-140.3 %ไม่ผ่าน3,068.55873.3771.5 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี14,817.856,447.4256.5 %ผ่าน2,495.69798.0068.0 %ผ่าน
สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี14,707.5811,534.1921.6 %ผ่าน2,783.311,836.5034.0 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี14,651.4811,754.0019.8 %ไม่ผ่าน1,610.521,253.1822.2 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 239,469.1725,653.2135.0 %ผ่าน3,318.95707.4378.7 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3105,050.5630,651.4070.8 %ผ่าน4,202.381,764.7558.0 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1639,000.0057,196.5391.0 %ผ่าน2,960.991,398.8252.8 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี28,291.5116,194.0042.8 %ผ่าน6,395.46756.1488.2 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี23,614.5620,724.0012.2 %ไม่ผ่าน1,300.951,009.8522.4 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง127,495.983.00100.0 %ผ่าน2,298.482.8599.9 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง240,170.5633,609.1686.0 %ผ่าน2,068.89610.8570.5 %ผ่าน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี92,874.613.00100.0 %ผ่าน2,839.712.8599.9 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี257,187.84245,960.004.4 %ไม่ผ่าน4,024.41904.6477.5 %ผ่าน
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส77,772.4544,265.0043.1 %ผ่าน2,241.33473.3878.9 %ผ่าน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี373,536.0383,503.5577.6 %ผ่าน2,467.621,087.1955.9 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี70,530.8371,312.00-1.1 %ไม่ผ่าน5,657.552,489.9556.0 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 15,099.3410,364.2231.4 %ผ่าน2,563.071,431.4044.2 %ผ่าน
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม16,213.4733,214.39-104.9 %ไม่ผ่าน6,104.28164.6097.3 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี10,609.914,461.0058.0 %ผ่าน1,851.51877.3252.6 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี119,468.6326,776.0077.6 %ผ่าน10,634.124,994.4753.0 %ผ่าน
รวม 3,443,426 1,302,431 62.18 % ผ่าน 206,697 93,237 54.89 % ผ่าน