สรุปผลประเมินจังหวัดนครปฐม รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม10,160.603,188.0068.6 %ผ่าน1,152.78291.1674.7 %ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม10,602.198,936.3915.7 %ไม่ผ่าน1,971.51377.1080.9 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม10,623.145,600.7647.3 %ผ่าน1,781.40188.4889.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรภาค 689,563.3618,302.1679.6 %ผ่าน16,896.451,001.8094.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 282,832.0860,119.8027.4 %ผ่าน7,459.891,681.0777.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม175,349.5145,758.7239.3 %ผ่าน7,714.351,259.7083.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากำแพงแสน15,774.723,899.0075.3 %ผ่าน843.15135.8583.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตูม12,519.212,070.0083.5 %ผ่าน1,089.69157.9585.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครชัยศรี52,683.043,833.0092.7 %ผ่าน765.0995.9587.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเลน13,606.422,143.0084.3 %ผ่าน1,042.08137.6786.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทธมณฑล20,052.994,592.0077.1 %ผ่าน775.02208.9373.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครปฐม56,766.467,098.0087.5 %ผ่าน1,398.03108.3092.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน 115,580.014,525.0071.0 %ผ่าน724.96154.4278.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน217,543.2913,877.0020.9 %ผ่าน1,228.82277.8477.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 112,344.3915,282.00-23.8 %ไม่ผ่าน2,448.06794.9767.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 212,666.0524,474.38-93.2 %ไม่ผ่าน2,711.011,106.3559.2 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครปฐม17,444.069,639.0044.7 %ผ่าน2,865.301,337.3853.3 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 310,543.094,249.0059.7 %ผ่าน4,162.77166.9596.0 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม10,442.204,211.0059.7 %ผ่าน2,009.58325.5783.8 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม10,995.095,045.0054.1 %ผ่าน2,009.55812.4359.6 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์เขต 716,470.8212,671.0023.1 %ผ่าน6,228.604,242.7031.9 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม38,062.6423,160.4839.2 %ผ่าน4,995.103,352.9032.9 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม6,384.1212,361.57-93.6 %ไม่ผ่าน1,335.34844.2636.8 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม15,369.2713,163.0014.4 %ไม่ผ่าน3,416.73499.5885.4 %ผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม11,163.345,562.0050.2 %ผ่าน1,960.2685.5595.6 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม51,865.7344,840.0213.5 %ไม่ผ่าน5,527.50573.0489.6 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม11,558.985,921.0048.8 %ผ่าน2,427.902,035.4816.2 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)37,305.9914,069.4862.3 %ผ่าน2,071.502,175.24-5.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม12,236.294,542.0062.9 %ผ่าน2,751.2131.5598.9 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม9,472.372,674.4071.8 %ผ่าน1,610.25155.8990.3 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม14,663.7211,802.0019.5 %ไม่ผ่าน2,178.54691.9468.2 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดนครปฐม17,669.709,659.7045.3 %ผ่าน4,017.121,718.9957.2 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม18,320.1310,983.0040.0 %ผ่าน4,481.971,449.3367.7 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม16,288.233,581.0078.0 %ผ่าน1,726.68338.8580.4 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม33,866.5742,294.06-24.9 %ไม่ผ่าน6,345.24282.4695.5 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม35,395.446,306.7082.2 %ผ่าน2,066.58634.3069.3 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม10,793.597,266.0032.7 %ผ่าน2,180.731,054.5051.6 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม22,611.5317,584.0022.2 %ผ่าน4,706.56982.4479.1 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม18,445.1518,084.002.0 %ไม่ผ่าน2,351.88308.5686.9 %ผ่าน
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา38,326.2531,920.0016.7 %ไม่ผ่าน2,285.28385.4783.1 %ผ่าน
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก69,293.54106,126.66-53.2 %ไม่ผ่าน2,346.52695.9370.3 %ผ่าน
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร138,322.59126,864.738.3 %ไม่ผ่าน6,585.81930.7285.9 %ผ่าน
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี54,595.5542,810.8221.6 %ผ่าน3,111.04548.6282.4 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม30,499.2620,403.9933.1 %ผ่าน3,083.10714.0076.8 %ผ่าน
เรือนจำกลางนครปฐม374,130.59497,672.00-33.0 %ไม่ผ่าน4,150.682,467.4540.6 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม8,988.121,987.3877.9 %ผ่าน1,439.10301.3479.1 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม19,613.811,778.0090.9 %ผ่าน3,644.962.8599.9 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม11,182.725,809.0048.1 %ผ่าน2,294.81686.7170.1 %ผ่าน
สปส.จ.นครปฐม49,298.5942,963.2212.9 %ไม่ผ่าน7,029.812,490.2864.6 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม14,126.426,606.0053.2 %ผ่าน3,492.781,440.1158.8 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก(วิทยาลัยในวัง)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม43,805.2620,340.8553.6 %ผ่าน2,073.28982.3252.6 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 149,230.9537,886.0623.0 %ผ่าน3,409.25968.1871.6 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 246,597.9930,057.4235.5 %ผ่าน3,327.571,361.3959.1 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 121,596.1532,291.09-49.5 %ไม่ผ่าน1,382.84644.9553.4 %ผ่าน
โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม219,736.3437,434.6983.0 %ผ่าน1,555.731,700.99-9.3 %ไม่ผ่าน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง79,888.3277,557.002.9 %ไม่ผ่าน1,866.90845.0954.7 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม107,469.7469,830.0035.0 %ผ่าน1,682.57589.8364.9 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)397,582.2835,312.8091.1 %ผ่าน1,398.69279.4480.0 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล178,149.7055,552.0068.8 %ผ่าน1,453.53871.0540.1 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม489,398.3490,168.0081.6 %ผ่าน2,666.85476.9882.1 %ผ่าน
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม30,071.3733,029.97-9.8 %ไม่ผ่าน1,081.76805.2625.6 %ผ่าน
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม27,953.1460,790.10-117.5 %ไม่ผ่าน4,449.574,672.55-5.0 %ไม่ผ่าน
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม 12,153.489,278.0023.7 %ผ่าน2,637.112,071.3121.5 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม8,357.314,907.0041.3 %ผ่าน1,153.83592.9148.6 %ผ่าน
ตำรวจภูธรภาค 7199,819.27182,492.388.7 %ไม่ผ่าน31,326.0622,794.2027.2 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
รวม 3,676,223 2,175,238 40.83 % ผ่าน 224,359 82,397 63.27 % ผ่าน