สรุปผลประเมินจังหวัดสมุทรสาคร รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร8,217.414,334.0047.3 %ผ่าน873.78301.4965.5 %ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร10,104.045,010.0050.4 %ผ่าน1,615.4197.0094.0 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร9,561.645,279.0044.8 %ผ่าน1,387.2380.1494.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 168,127.2846,554.8231.7 %ผ่าน7,610.801,167.5584.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2104,775.9634,255.2567.3 %ผ่าน9,928.711,356.5486.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสาคร 170,665.6919,952.0871.8 %ผ่าน25,368.5861.7599.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร14,129.9328,207.99-99.6 %ไม่ผ่าน3,098.671,452.4053.1 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสาคร12,781.487,642.0040.2 %ผ่าน2,642.28511.9680.6 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร9,662.213,440.0064.4 %ผ่าน1,444.26180.5887.5 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร9,004.904,040.0055.1 %ผ่าน1,216.07602.6150.4 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร9,935.407,884.0020.6 %ผ่าน1,501.32805.3246.4 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร5,696.618,547.00-50.0 %ไม่ผ่าน1,054.44152.8685.5 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร13,915.623,874.3572.2 %ผ่าน3,098.661,177.6462.0 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร24,987.1841,999.01-68.1 %ไม่ผ่าน3,478.98560.2383.9 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร11,387.766,873.0039.6 %ผ่าน2,128.83720.4666.2 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร13,215.843,639.0072.5 %ผ่าน2,832.44153.4094.6 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาคร9,244.343,259.0064.7 %ผ่าน1,273.11735.4442.2 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร11,830.4413,048.15-10.3 %ไม่ผ่าน2,185.89701.1067.9 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร28,120.71112,502.00-300.1 %ไม่ผ่าน4,011.421,151.6071.3 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร16,802.333,093.0081.6 %ผ่าน1,957.74668.6065.8 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร10,570.167,069.0033.1 %ผ่าน1,843.62267.2785.5 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร17,525.2040,315.37-130.0 %ไม่ผ่าน3,861.90123.2196.8 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร9,371.264,543.0051.5 %ผ่าน1,330.17412.3069.0 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร11,340.235,007.0055.8 %ผ่าน1,957.71445.5377.2 %ผ่าน
ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร11,289.779,702.0014.1 %ไม่ผ่าน2,071.80459.8577.8 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร10,488.014,682.0055.4 %ผ่าน1,473.83747.8149.3 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร14,983.6213,593.009.3 %ไม่ผ่าน1,786.56271.4584.8 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร34,440.455,946.0082.7 %ผ่าน1,438.02368.1374.4 %ผ่าน
รจจ.สมุทรสาคร 115,634.77187,210.00-61.9 %ไม่ผ่าน1,835.39983.4046.4 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 721,293.6350,640.00-137.8 %ไม่ผ่าน5,437.623,730.8831.4 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร8,171.614,809.0041.1 %ผ่าน1,178.04263.1477.7 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร47,161.3854,963.32-16.5 %ไม่ผ่าน9,545.071,858.8680.5 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร14,042.4712,710.009.5 %ไม่ผ่าน3,146.281,161.0263.1 %ผ่าน
สปส.จ.สมุทรสาคร32,255.2751,896.00-60.9 %ไม่ผ่าน7,043.90729.6089.6 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร14,412.035,736.0060.2 %ผ่าน2,756.372.8599.9 %ผ่าน
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร218,919.6610,790.5895.1 %ผ่าน904.98616.8031.8 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาคร27,227.2620,749.0423.8 %ผ่าน6,645.60426.9593.6 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร71,007.7728,838.8659.4 %ผ่าน3,407.20717.7678.9 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร50,438.619,404.8081.4 %ผ่าน786.39648.9917.5 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว205,559.0840,080.0080.5 %ผ่าน2,429.07942.4861.2 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร261,539.53111,866.0257.2 %ผ่าน4,306.621,448.0966.4 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร33,429.1242,137.54-26.1 %ไม่ผ่าน3,616.082,862.2820.8 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร 16,654.129,169.2044.9 %ผ่าน2,642.281,916.4927.5 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร7,732.912,690.9265.2 %ผ่าน873.78504.5342.3 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร211,752.50103,085.0151.3 %ผ่าน41,871.3910,806.2174.2 %ผ่าน
รวม 1,939,407 1,201,067 38.07 % ผ่าน 192,898 45,355 76.49 % ผ่าน