สรุปผลประเมินจังหวัดอ่างทอง รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง9,809.032,097.0078.6 %ผ่าน778.17410.6347.2 %ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง9,909.724,546.0054.1 %ผ่าน1,463.58308.8078.9 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง8,680.625,477.0036.9 %ผ่าน1,216.08159.6086.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง41,931.5543,055.29-2.7 %ไม่ผ่าน5,133.671,371.8573.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชโย11,838.221,471.0087.6 %ผ่าน383.10220.8842.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าโมก11,942.691,156.0090.3 %ผ่าน376.89107.3571.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ทอง12,094.941,222.0089.9 %ผ่าน492.7888.7782.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอ่างทอง13,675.677,752.0043.3 %ผ่าน581.16139.3376.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเศษชัยชาญ13,272.322,890.0078.2 %ผ่าน662.43142.5078.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโก้7,043.03740.0089.5 %ผ่าน435.392.8599.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแสวงหา13,273.931,467.0088.9 %ผ่าน421.5095.0077.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง10,811.2210,517.222.7 %ไม่ผ่าน1,463.58960.2034.4 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอ่างทอง14,549.704,950.0066.0 %ผ่าน0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง13,120.78947.0092.8 %ผ่าน1,349.55589.2456.3 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง9,846.523,845.0061.0 %ผ่าน1,406.55478.2866.0 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง11,058.715,772.0047.8 %ผ่าน1,691.702,424.49-43.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง7,518.5310,976.00-46.0 %ไม่ผ่าน1,319.97168.6787.2 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง14,507.596,744.0053.5 %ผ่าน2,322.841,664.1028.4 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ2,832.74510.9482.0 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง11,155.953,647.0067.3 %ผ่าน1,919.97437.5677.2 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง11,963.651,851.0084.5 %ผ่าน1,919.9769.3796.4 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง10,499.291,428.0086.4 %ผ่าน1,387.53280.8979.8 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง10,799.778,443.0021.8 %ผ่าน1,862.94581.2868.8 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง26,631.0614,079.3447.1 %ผ่าน3,517.26185.9294.7 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง15,021.1310,750.0028.4 %ผ่าน1,577.70609.4661.4 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง11,016.437,360.0033.2 %ผ่าน1,786.87976.3645.4 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง12,198.6912,205.67-0.1 %ไม่ผ่าน1,691.791,344.2420.5 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง13,062.914,345.0066.7 %ผ่าน1,977.03336.3583.0 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง13,147.487,459.0043.3 %ผ่าน1,121.31112.1190.0 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง9,001.025,917.0034.3 %ผ่าน1,399.95141.6489.9 %ผ่าน
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง 0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง9,803.362,655.0072.9 %ผ่าน1,121.22119.1489.4 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง10,730.112,029.0081.1 %ผ่าน1,151.13304.2573.6 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง19,079.0038,327.47-100.9 %ไม่ผ่าน1,977.03507.2274.3 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง9,931.939,378.005.6 %ไม่ผ่าน1,406.55392.0372.1 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง11,468.9913,400.00-16.8 %ไม่ผ่าน1,775.641,224.9031.0 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง59,325.4445,891.8422.6 %ผ่าน3,034.05809.6773.3 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ95,434.2034,514.0163.8 %ผ่าน1,088.58350.5567.8 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง22,012.2922,051.72-0.2 %ไม่ผ่าน2,932.144,059.55-38.5 %ไม่ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง 11,008.166,585.0040.2 %ผ่าน1,862.94761.5359.1 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง8,251.081,951.0076.4 %ผ่าน1,007.22213.4578.8 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง55,971.8829,792.1646.8 %ผ่าน6,710.286,320.505.8 %ไม่ผ่าน
รวม 692,399 399,685 42.28 % ผ่าน 68,561 29,981 56.27 % ผ่าน