สรุปผลประเมินจังหวัดสมุทรสงคราม รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม8,597.232,918.0066.1 %ผ่าน648.39184.9871.5 %ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม29,328.4268,011.11-131.9 %ไม่ผ่าน1,504.11358.3876.2 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม9,107.414,863.6046.6 %ผ่าน1,161.84151.8886.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม90,439.2774,001.0018.2 %ไม่ผ่าน6,994.351,043.0585.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคนทีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ409.1195.9576.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสงครามไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน729.12142.5080.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอัมพวา12,210.062,549.0079.1 %ผ่าน547.17190.0065.3 %ผ่าน
ด่านศุลกากรแม่กลอง11,876.639,423.3920.7 %ผ่าน2,865.12637.6677.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม14,828.189,093.9738.7 %ผ่าน1,903.441,104.2442.0 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสงครามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม9,743.702,396.0075.4 %ผ่าน1,371.00895.9234.7 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม42,717.222,509.0094.1 %ผ่าน14,225.75494.7296.5 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม8,812.133,482.9860.5 %ผ่าน1,047.74665.6236.5 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม9,561.348,308.7113.1 %ไม่ผ่าน1,907.49973.4349.0 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม11,150.655,162.0053.7 %ผ่าน1,903.44254.6086.6 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม41,219.693,745.3290.9 %ผ่าน2,702.1349.4298.2 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม11,502.043,243.0071.8 %ผ่าน1,631.04340.0679.2 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม9,691.372,918.0069.9 %ผ่าน1,447.08149.5389.7 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม9,128.401,430.5084.3 %ผ่าน1,104.78715.4735.2 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม10,349.277,434.0028.2 %ผ่าน1,541.94400.9374.0 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม15,654.197,937.8049.3 %ผ่าน3,329.642.8599.9 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม16,792.316,197.0063.1 %ผ่าน4,128.331,484.9964.0 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม11,371.665,347.0053.0 %ผ่าน1,998.54294.9785.2 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม16,547.6716,342.891.2 %ไม่ผ่าน2,759.1697.9696.4 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม34,649.353,731.0089.2 %ผ่าน1,447.08374.9174.1 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม10,519.642,095.0080.1 %ผ่าน1,675.26314.4081.2 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม11,240.826,978.0037.9 %ผ่าน1,960.50305.0884.4 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม14,236.515,107.8064.1 %ผ่าน1,561.02302.8980.6 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม15,405.474,821.0068.7 %ผ่าน1,104.7861.7594.4 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงคราม34,141.177,195.0078.9 %ผ่าน1,332.96205.2084.6 %ผ่าน
รจก.สมุทรสงคราม 87,071.0448,124.0144.7 %ผ่าน1,435.14429.0670.1 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม8,804.992,159.0075.5 %ผ่าน990.69275.6972.2 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม15,248.0812,445.8418.4 %ไม่ผ่าน2,321.81701.2669.8 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม9,873.003,108.7068.5 %ผ่าน1,447.08629.7556.5 %ผ่าน
สปส.จ.สมุทรสงคราม13,844.869,547.0031.0 %ผ่าน2,283.78410.4782.0 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม12,598.204,848.0061.5 %ผ่าน2,417.88816.9366.2 %ผ่าน
สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม10,412.665,345.9948.7 %ผ่าน1,390.02268.1880.7 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม64,454.4646,147.7928.4 %ผ่าน2,009.13932.0053.6 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม15,981.418,750.0045.2 %ผ่าน404.52503.96-24.6 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา58,569.6027,044.7953.8 %ผ่าน642.39112.3682.5 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม213,689.25138,999.4135.0 %ผ่าน3,188.06831.2573.9 %ผ่าน
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม40,971.6439,409.743.8 %ไม่ผ่าน968.10108.0788.8 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม60,859.0219,678.0067.7 %ผ่าน2,641.26865.4767.2 %ผ่าน
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม132,268.91102,672.0022.4 %ผ่าน4,098.961,804.0556.0 %ผ่าน
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 9,956.985,894.0040.8 %ผ่าน1,390.02250.0082.0 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม8,578.092,172.0074.7 %ผ่าน857.58434.8949.3 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม47,305.383.00100.0 %ผ่าน8,036.673.75100.0 %ผ่าน
รวม 1,331,309 753,591 43.39 % ผ่าน 103,465 21,671 79.06 % ผ่าน