สรุปผลประเมินจังหวัดเพชรบุรี รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี7,488.962,282.0069.5 %ผ่าน1,362.06440.3867.7 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบุรี35,099.5016,647.8952.6 %ผ่าน224.55158.5729.4 %ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี35,675.3312,043.5866.2 %ผ่าน2,483.94676.0372.8 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี 12,490.853,323.0073.4 %ผ่าน2,065.582.8599.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี54,897.2936,552.0033.4 %ผ่าน6,952.771,125.1283.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งกระจาน11,514.801,545.0086.6 %ผ่าน1,234.71230.2181.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาย้อย11,978.532,110.0082.4 %ผ่าน609.21102.7083.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอำ20,841.972,222.0089.3 %ผ่าน1,093.92260.0276.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ายาง12,151.482,048.0083.1 %ผ่าน974.25144.2985.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านลาด12,359.071,576.0087.2 %ผ่าน499.86185.5062.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแหลม12,524.703,113.0075.1 %ผ่าน487.80126.2774.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบุรี13,835.863,096.0077.6 %ผ่าน833.1090.2289.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าปล้อง11,294.481,307.0088.4 %ผ่าน1,132.71174.2584.6 %ผ่าน
ด่านศุลกากรบ้านแหลม7,062.28464.0093.4 %ผ่าน1,111.172.8599.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี38,007.8818,038.8652.5 %ผ่าน3,453.742,835.7517.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน2,310.84410.4382.2 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี12,631.714,132.0067.3 %ผ่าน3,244.65551.9583.0 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี15,826.029,783.0038.2 %ผ่าน2,803.681,015.1163.8 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี10,307.593,576.1165.3 %ผ่าน2,331.811,023.0556.1 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี20,995.744,691.0077.7 %ผ่าน6,268.173,093.2750.7 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี7,753.038,780.01-13.2 %ไม่ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี14,148.917,694.0045.6 %ผ่าน3,758.012,166.5942.3 %ผ่าน
ส.ป.ก. เพชรบุรี16,225.998,917.8145.0 %ผ่าน2,314.23694.8870.0 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี42,087.9232,768.4122.1 %ผ่าน4,956.001,834.4563.0 %ผ่าน
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ8,928.452,365.5073.5 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี14,000.566,632.0052.6 %ผ่าน2,331.81943.4159.5 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี10,265.892,108.0079.5 %ผ่าน2,559.9970.4297.2 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี10,223.924,913.0051.9 %ผ่าน1,877.73860.4954.2 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี11,050.919,115.4917.5 %ไม่ผ่าน2,578.99568.1478.0 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี22,360.7631,826.19-42.3 %ไม่ผ่าน5,868.848.5599.9 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี16,703.739,271.9644.5 %ผ่าน3,358.742,316.6231.0 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี12,383.134,585.0063.0 %ผ่าน2,445.96192.8592.1 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี41,401.4330,365.8326.7 %ผ่าน9,519.84184.5698.1 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี16,256.614,680.0071.2 %ผ่าน2,560.051,090.2257.4 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี15,748.8811,027.7730.0 %ผ่าน2,520.441,458.9342.1 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี16,824.498,226.0051.1 %ผ่าน2,674.08677.8174.7 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี13,105.906,841.5747.8 %ผ่าน2,731.14316.6488.4 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี11,578.477,963.0031.2 %ผ่าน2,922.48248.1391.5 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี34,723.575,083.0085.4 %ผ่าน2,079.25280.8486.5 %ผ่าน
เรือนจำกลางเพชรบุรี970,141.75341,348.5064.8 %ผ่าน4,200.572,489.3540.7 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี9,472.652,349.0075.2 %ผ่าน1,818.36579.2268.1 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี13,813.1411,818.0414.4 %ไม่ผ่าน3,491.841,079.2569.1 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี10,258.366,287.7338.7 %ผ่าน2,312.77548.9476.3 %ผ่าน
สปส.จ.เพชรบุรี15,875.1812,583.6320.7 %ผ่าน3,288.64608.1281.5 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี11,162.687,271.7934.9 %ผ่าน2,391.17406.0983.0 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรี30,179.3622,401.0025.8 %ผ่าน5,651.97304.1194.6 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1227,054.7332,798.7285.6 %ผ่าน2,678.102,764.30-3.2 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 258,134.8838,182.1734.3 %ผ่าน4,977.99712.2785.7 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี43,541.7428,565.7034.4 %ผ่าน8,602.63775.4691.0 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี16,710.2215,557.006.9 %ไม่ผ่าน1,146.91442.8961.4 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย60,121.0625,122.0058.2 %ผ่าน1,789.32106.2094.1 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด248,719.0646,442.0081.3 %ผ่าน2,476.741,348.7245.5 %ผ่าน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี67,793.1367,061.131.1 %ไม่ผ่าน2,473.412,940.24-18.9 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี345,026.3167,274.0080.5 %ผ่าน2,550.541,035.4259.4 %ผ่าน
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี126,389.9341,837.0066.9 %ผ่าน2,408.73801.9066.7 %ผ่าน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี323,955.8171,898.0077.8 %ผ่าน2,568.06837.8067.4 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี48,288.1244,365.478.1 %ไม่ผ่าน5,667.656,044.67-6.7 %ไม่ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี 11,338.997,622.0032.8 %ผ่าน2,217.721,158.6047.8 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี12,622.764,907.0061.1 %ผ่าน1,704.27214.5087.4 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี159,124.0967,634.3057.5 %ผ่าน20,717.2810,093.4851.3 %ผ่าน
รวม 3,493,552 1,292,676 63.00 % ผ่าน 192,599 64,219 66.66 % ผ่าน