สรุปผลประเมินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์13,884.492,844.0079.5 %ผ่าน1,315.86469.2364.3 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ประจวบคีรีขันธ์37,066.8321,554.0941.9 %ผ่าน198.15246.08-24.2 %ไม่ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์11,350.9314,172.81-24.9 %ไม่ผ่าน2,399.76562.2276.6 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์8,944.525,360.0040.1 %ผ่าน1,753.222.8599.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์49,032.0922,259.4454.6 %ผ่าน7,362.993,278.2655.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุยบุรี11,969.462,030.0083.0 %ผ่าน773.01142.5981.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับสะแก12,915.991,512.0088.3 %ผ่าน770.37247.0067.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพาน12,674.022,984.0076.5 %ผ่าน1,231.84218.5082.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพานน้อย10,996.721,401.0087.3 %ผ่าน1,413.12285.0079.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราณบุรี12,880.004,810.0062.7 %ผ่าน1,354.17114.0091.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองประจวบคีรีขันธ์13,674.023,579.8073.8 %ผ่าน1,017.07144.5385.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามร้อยยอด13,446.681,263.0090.6 %ผ่าน946.56158.6583.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวหิน14,152.123,857.0072.7 %ผ่าน1,781.10166.2590.7 %ผ่าน
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์17,456.3524,909.00-42.7 %ไม่ผ่าน2,646.25753.3571.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์16,648.5818,186.98-9.2 %ไม่ผ่าน3,404.551,923.2043.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน8,076.594,583.4043.3 %ผ่าน1,583.66646.1859.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์สาขาบางสะพาน7,780.192,318.0070.2 %ผ่าน1,644.12306.1781.4 %ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์9,130.036,775.2025.8 %ผ่าน1,886.40561.4570.2 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์14,744.005,539.0062.4 %ผ่าน3,445.641,870.9945.7 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์10,085.713,665.0063.7 %ผ่าน2,285.67632.8072.3 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์14,708.192,640.8082.0 %ผ่าน2,057.46962.6153.2 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์11,350.6212,841.20-13.1 %ไม่ผ่าน2,698.413,156.85-17.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์8,016.046,930.6013.5 %ไม่ผ่าน1,477.141,062.1428.1 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์14,033.2210,607.0024.4 %ผ่าน2,927.281,307.2055.3 %ผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์11,070.245,934.0046.4 %ผ่าน2,628.00337.9287.1 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์41,465.7632,233.9922.3 %ผ่าน4,339.38301.6993.0 %ผ่าน
ท่าอากาศยานหัวหิน249,872.55129,646.7448.1 %ผ่าน1,366.08990.1827.5 %ผ่าน
สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)39,228.7319,481.6350.3 %ผ่าน12,669.5711,454.159.6 %ไม่ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์11,897.566,756.0043.2 %ผ่าน2,913.2048.3698.3 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์7,412.493,570.0051.8 %ผ่าน185.012.8598.5 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หนองพลับ)4,373.882,338.0046.5 %ผ่าน204.6627.0686.8 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)15,709.1814,590.007.1 %ไม่ผ่าน269.8227.0690.0 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์11,664.121,357.0088.4 %ผ่าน2,723.08106.1996.1 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์8,819.461,555.0082.4 %ผ่าน1,791.30858.6652.1 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์11,205.2210,979.712.0 %ไม่ผ่าน2,570.9120.8799.2 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์11,329.958,665.0023.5 %ผ่าน4,754.341,461.8069.3 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์29,061.8214,287.0050.8 %ผ่าน5,309.25890.6883.2 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์15,125.284,149.3272.6 %ผ่าน2,685.69152.0094.3 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์20,628.6025,956.31-25.8 %ไม่ผ่าน4,738.77284.0294.0 %ผ่าน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์41,956.6533,283.0120.7 %ผ่าน5,557.292,461.4555.7 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์33,450.199,733.0070.9 %ผ่าน2,000.43925.3153.7 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์11,183.507,638.1031.7 %ผ่าน2,463.271,237.4649.8 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์10,123.565,617.0044.5 %ผ่าน2,247.63711.5568.3 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์10,627.324,683.5055.9 %ผ่าน2,685.06846.9068.5 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์24,535.8618,370.0025.1 %ผ่าน2,058.15221.9489.2 %ผ่าน
สพ.ประจวบคีรีขันธ์34,994.025,612.0084.0 %ผ่าน2,408.34572.3876.2 %ผ่าน
รจจ.ประจวบคีรีขันธ์ ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์9,726.882,267.0076.7 %ผ่าน1,829.28309.3483.1 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์31,306.8710,974.6964.9 %ผ่าน3,578.76498.3186.1 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์11,095.084,377.0060.6 %ผ่าน2,171.61734.3166.2 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์27,279.9616,497.7039.5 %ผ่าน4,719.711,680.8464.4 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์9,270.545,439.4341.3 %ผ่าน1,848.30312.4583.1 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์10,578.0810,700.00-1.2 %ไม่ผ่าน2,115.21195.9090.7 %ผ่าน
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์144,496.88405,200.00-180.4 %ไม่ผ่าน8,084.433,035.9362.4 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 166,720.2326,253.3060.7 %ผ่าน3,880.611,471.3462.1 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 245,089.9032,651.1827.6 %ผ่าน4,912.201,112.8277.3 %ผ่าน
โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์69,372.6014,497.0879.1 %ผ่าน574.21272.6152.5 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์8,453.974,751.5343.8 %ผ่าน1,061.34712.5032.9 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน172,965.5943,736.0074.7 %ผ่าน2,596.531,064.8159.0 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี128,787.5417,194.8186.6 %ผ่าน2,402.615.5599.8 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์38,835.9269,617.00-79.3 %ไม่ผ่าน5,115.543,611.1829.4 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 26,451.3112,256.0053.7 %ผ่าน2,909.461,354.2153.5 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์8,238.372,003.0075.7 %ผ่าน1,563.14316.2279.8 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์49,125.5439,692.0119.2 %ไม่ผ่าน12,563.916,433.9848.8 %ผ่าน
รวม 1,868,549 1,271,167 31.97 % ผ่าน 178,870 66,281 62.94 % ผ่าน