สรุปผลประเมินจังหวัดนครศรีธรรมราช รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช7,510.453,156.0058.0 %ผ่าน1,615.92337.1879.1 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช30,711.1318,706.5039.1 %ผ่าน200.58242.39-20.8 %ไม่ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช25,540.746,252.0075.5 %ผ่าน173.04152.2412.0 %ไม่ผ่าน
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.นครศรีธรรมราช67,409.0958,049.0113.9 %ไม่ผ่าน0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช11,183.517,031.0037.1 %ผ่าน3,327.36445.0686.6 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช12,160.975,160.0057.6 %ผ่าน2,376.572.8599.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช60,916.4415,305.6174.9 %ผ่าน11,306.301,416.0187.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขนอม10,802.941,456.0086.5 %ผ่าน1,164.45138.6388.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุฬาภรณ์10,588.651,443.0086.4 %ผ่าน810.42143.9382.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฉวาง11,756.102,984.0074.6 %ผ่าน1,386.0947.4596.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ10,346.061,552.0085.0 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอวด11,143.422,031.0081.8 %ผ่าน1,003.53144.5885.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาช้างกลาง10,915.19789.0092.8 %ผ่าน739.862.8599.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียรใหญ่11,121.831,715.0084.6 %ผ่าน738.42183.9675.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถ้ำพรรณรา10,717.611,569.0085.4 %ผ่าน890.22153.6382.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าศาลา11,844.131,935.0083.7 %ผ่าน739.0892.1287.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งสง14,350.945,831.7059.4 %ผ่าน1,583.1995.4794.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งใหญ่11,181.731,064.0090.5 %ผ่าน1,107.15183.1383.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาบอน11,043.74447.0096.0 %ผ่าน805.5153.8893.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพนัง12,992.741,349.0089.6 %ผ่าน836.58109.2586.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมคีรี11,910.79853.0092.8 %ผ่าน614.49161.1273.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพรหม11,173.071,221.0089.1 %ผ่าน578.49152.4573.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิปูน10,718.92629.0094.1 %ผ่าน820.2355.3293.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน1,272.99197.6084.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร่อนพิบูลย์14,099.942,718.0080.7 %ผ่าน759.0678.4289.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสกา11,210.161,337.0088.1 %ผ่าน534.00154.2571.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิชล10,897.29546.0195.0 %ผ่าน1,000.62119.4288.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวไทร11,136.092,520.0077.4 %ผ่าน1,011.0630.7497.0 %ผ่าน
ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช18,004.7517,978.990.1 %ไม่ผ่าน2,699.84334.4087.6 %ผ่าน
ด่านศุลกากรสิชล16,302.9610,252.9937.1 %ผ่าน1,814.822.8599.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช19,910.9520,727.57-4.1 %ไม่ผ่าน5,438.131,089.6580.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาท่าศาลา7,647.393,734.0051.2 %ผ่าน18,860.82747.6596.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง8,574.893,060.0064.3 %ผ่าน2,060.901,140.3944.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง7,555.375,587.0026.1 %ผ่าน1,453.44836.0042.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราชสาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน1,068.18835.0521.8 %ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน1,077.57772.5228.3 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช15,403.705,792.0062.4 %ผ่าน4,011.912,348.8641.5 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช11,516.994,669.0059.5 %ผ่าน3,251.31991.9169.5 %ผ่าน
สำนักงานชลประทานที่ 1547,602.0583,637.95-75.7 %ไม่ผ่าน17,536.7415,939.659.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 811,398.943,984.0065.0 %ผ่าน4,524.341,546.1465.8 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช13,719.223,383.0075.3 %ผ่าน4,183.111,679.1359.9 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช11,390.3316,594.50-45.7 %ไม่ผ่าน3,117.805,252.34-68.5 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช9,925.5215,748.77-58.7 %ไม่ผ่าน2,127.662,193.85-3.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช18,666.6213,515.8027.6 %ผ่าน6,046.624,702.3022.2 %ผ่าน
ส.ป.ก. นครศรีธรรมราช11,661.989,917.6015.0 %ไม่ผ่าน3,361.77990.8570.5 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช35,941.9735,995.80-0.1 %ไม่ผ่าน4,265.703.0099.9 %ผ่าน
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช443,611.69478,654.00-7.9 %ไม่ผ่าน2,386.65839.1064.8 %ผ่าน
สำนักงานทางหลวงที่ 16 30,219.1640,386.10-33.6 %ไม่ผ่าน10,851.1713,518.65-24.6 %ไม่ผ่าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช10,748.266,533.0039.2 %ผ่าน3,156.211,813.5542.5 %ผ่าน
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)11,763.223,417.2171.0 %ผ่าน2,502.501,096.4356.2 %ผ่าน
สอต.นครศรีธรรมราช11,110.742,777.0075.0 %ผ่าน244.38200.3018.0 %ไม่ผ่าน
สอต.นครศรีธรรมราช(ฉวาง)5,684.161,005.0082.3 %ผ่าน242.79227.436.3 %ไม่ผ่าน
สอต.นครศรีธรรมราช(บางจาก)5,684.163,522.0038.0 %ผ่าน205.29142.5030.6 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช12,214.043,585.0070.6 %ผ่าน3,212.1349.1198.5 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช11,964.074,447.5062.8 %ผ่าน2,220.841,116.1949.7 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช9,629.039,937.35-3.2 %ไม่ผ่าน2,356.44589.5375.0 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช24,233.1999,056.00-308.8 %ไม่ผ่าน6,065.6712,646.82-108.5 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช25,782.9715,187.0041.1 %ผ่าน4,810.621,565.4467.5 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช11,924.805,858.0050.9 %ผ่าน3,384.421,153.1565.9 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช19,299.0532,874.00-70.3 %ไม่ผ่าน5,324.04342.2593.6 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน3,384.421,404.1058.5 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช11,770.7713,112.30-11.4 %ไม่ผ่าน3,289.541,130.8265.6 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช15,482.076,816.0056.0 %ผ่าน4,107.031,104.3673.1 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช15,194.289,650.0036.5 %ผ่าน3,943.17689.2982.5 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช17,169.9417,310.00-0.8 %ไม่ผ่าน2,813.9494.7496.6 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช45,676.6111,611.3274.6 %ผ่าน1,660.95828.3450.1 %ผ่าน
รจก.นครศรีธรรมราช 400,986.03337,460.1915.8 %ไม่ผ่าน5,887.923,245.1044.9 %ผ่าน
ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช 106,685.7393,820.5812.1 %ไม่ผ่าน2,556.361,674.4634.5 %ผ่าน
สถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช13,246.4019,241.00-45.3 %ไม่ผ่าน1,457.82403.0672.4 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช8,466.584,388.0048.2 %ผ่าน2,015.22627.6868.9 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช16,028.7013,403.0016.4 %ไม่ผ่าน4,107.051,464.3764.3 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช9,915.735,679.0042.7 %ผ่าน2,699.79749.9872.2 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช9,411.1321,197.81-125.2 %ไม่ผ่าน2,128.261,525.2228.3 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช12,400.218,944.0027.9 %ผ่าน3,593.622,179.3039.4 %ผ่าน
สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช29,388.929,654.6667.1 %ผ่าน11,490.482,532.4878.0 %ผ่าน
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช49,659.515,207.7289.5 %ผ่าน4,438.50274.1793.8 %ผ่าน
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช14,795.0914,598.701.3 %ไม่ผ่าน3,304.741,368.0058.6 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 181,299.8831,758.5260.9 %ผ่าน2,750.61779.9471.6 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 263,920.2437,021.6142.1 %ผ่าน5,005.142,044.0859.2 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 325,831.1030,204.00-16.9 %ไม่ผ่าน7,700.261,839.5376.1 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 39,698.8533,552.2915.5 %ไม่ผ่าน4,018.501,354.1766.3 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช44,913.9935,142.0021.8 %ผ่าน7,333.821,668.6877.2 %ผ่าน
นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล59,176.7420,381.6465.6 %ผ่าน1,533.24521.9266.0 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช18,879.7113,221.7430.0 %ผ่าน768.88543.6629.3 %ผ่าน
โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช53,050.7019,111.8264.0 %ผ่าน1,069.961,070.49-0.0 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช120,210.4554,476.9854.7 %ผ่าน2,533.711,055.0058.4 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี53,211.8521,622.0059.4 %ผ่าน2,290.41441.3380.7 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร119,713.59187.8099.8 %ผ่าน2,872.14950.3466.9 %ผ่าน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ3,088.482,612.8715.4 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง482,486.8874,087.0084.6 %ผ่าน4,148.942,079.9649.9 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช281,257.25128,207.0354.4 %ผ่าน5,496.831,923.8765.0 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคสิชล93,886.9351,747.0044.9 %ผ่าน3,257.552,024.7637.8 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม การต่อเรือนครศรีธรรมราช126,543.8812,717.7789.9 %ผ่าน3,682.74834.5077.3 %ผ่าน
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช94,238.2030,642.0067.5 %ผ่าน2,272.23629.7672.3 %ผ่าน
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช86,227.8631,511.0063.5 %ผ่าน2,748.551,626.7040.8 %ผ่าน
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช201,825.05103,246.1548.8 %ผ่าน3,419.401,463.3957.2 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช59,904.6675,272.73-25.7 %ไม่ผ่าน7,557.473,908.5548.3 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช65,256.0253,573.2617.9 %ไม่ผ่าน13,593.484,811.2764.6 %ผ่าน
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช177,997.17160,116.0010.0 %ไม่ผ่าน6,027.252,348.4061.0 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 12,400.9012,236.401.3 %ไม่ผ่าน3,574.571,685.9052.8 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช9,491.194,277.0054.9 %ผ่าน2,414.61476.1180.3 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช131,437.69134,201.00-2.1 %ไม่ผ่าน16,809.3313,681.4218.6 %ไม่ผ่าน
รวม 4,623,615 2,870,077 37.93 % ผ่าน 350,106 155,273 55.65 % ผ่าน