สรุปผลประเมินจังหวัดกระบี่ รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่8,097.453,155.9461.0 %ผ่าน1,236.51454.4363.2 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กระบี่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน167.40496.27-196.5 %ไม่ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่9,861.124,107.0058.4 %ผ่าน1,502.82380.4574.7 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่10,171.757,761.0023.7 %ผ่าน1,864.11122.7793.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กระบี่33,560.9327,876.9916.9 %ไม่ผ่าน6,142.631,418.8476.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะลันตา11,318.001,081.0090.4 %ผ่าน1,261.14156.3887.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาพนม11,458.931,350.0088.2 %ผ่าน868.11181.0779.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองท่อม11,336.532,396.0078.9 %ผ่าน941.79182.5280.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลายพระยา11,521.681,553.0086.5 %ผ่าน985.2932.9296.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกระบี่12,510.363,394.0072.9 %ผ่าน906.81270.0170.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหนือคลอง11,395.991,965.0082.8 %ผ่าน587.2653.2790.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอ่าวลึก11,663.693,154.0073.0 %ผ่าน990.36107.1389.2 %ผ่าน
ด่านศุลกากรกระบี่11,971.5213,431.36-12.2 %ไม่ผ่าน2,072.95390.4581.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่10,211.517,542.3526.1 %ผ่าน1,377.06595.3256.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาคลองท่อม7,413.171,935.0073.9 %ผ่าน1,271.49689.0245.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาเมืองกระบี่13,707.383,771.5472.5 %ผ่าน1,030.74431.1358.2 %ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่11,572.017,641.0034.0 %ผ่าน2,776.801,354.1651.2 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกระบี่10,403.736,852.0034.1 %ผ่าน2,092.231,340.2835.9 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่11,082.232,645.0076.1 %ผ่าน2,681.46954.4564.4 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่13,506.846,510.0051.8 %ผ่าน3,194.131,696.4346.9 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่5,967.484,793.4019.7 %ไม่ผ่าน1,418.88618.6956.4 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่14,067.6412,164.8013.5 %ไม่ผ่าน3,803.852,115.6544.4 %ผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ (ส.ป.ก.กระบี่)11,745.574,804.0059.1 %ผ่าน2,209.29547.9575.2 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ท่าอากาศยานกระบี่1,151,435.501,063,987.507.6 %ไม่ผ่าน6,110.311,843.1569.8 %ผ่าน
สำนักงานทางหลวงที่ 1720,118.8832,382.16-61.0 %ไม่ผ่าน5,990.5013,224.00-120.7 %ไม่ผ่าน
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 14 (กระบี่)21,474.6933,085.45-54.1 %ไม่ผ่าน4,934.973,908.3020.8 %ผ่าน
สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่14,727.684,947.0066.4 %ผ่าน2,434.501,046.5857.0 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่ 25,582.723,116.0087.8 %ผ่าน279.36392.68-40.6 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่10,297.943,389.0067.1 %ผ่าน2,377.50297.6287.5 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่9,297.722,989.0067.9 %ผ่าน1,749.63392.6877.6 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานจังหวัดกระบี่12,847.634,215.0067.2 %ผ่าน3,119.10443.2785.8 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่13,830.346,133.0055.7 %ผ่าน3,518.43831.2576.4 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่16,082.416,515.0059.5 %ผ่าน2,719.74475.9282.5 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่40,254.7531,986.3520.5 %ผ่าน4,050.92312.5592.3 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่9,810.555,933.0039.5 %ผ่าน2,263.381,020.3054.9 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่11,337.598,837.8022.0 %ผ่าน2,434.501,423.5341.5 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่9,380.626,893.0026.5 %ผ่าน2,035.17762.4062.5 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่12,321.383,684.0070.1 %ผ่าน2,719.74674.6975.2 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่12,336.393,554.0071.2 %ผ่าน1,806.99508.1571.9 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่33,722.927,345.0078.2 %ผ่าน2,034.96839.5858.7 %ผ่าน
เรือนจำจังหวัดกระบี่185,376.2559,407.9868.0 %ผ่าน3,648.931,472.5059.6 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่11,680.549,408.0019.5 %ไม่ผ่าน2,662.71800.4469.9 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่10,694.186,630.0038.0 %ผ่าน2,149.44685.7768.1 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่15,886.5712,507.7621.3 %ผ่าน2,871.93832.2071.0 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่10,185.964,452.0056.3 %ผ่าน2,092.23561.2673.2 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกระบี่32,508.2012,808.6660.6 %ผ่าน9,052.081,503.0083.4 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่103,342.6831,473.5269.5 %ผ่าน5,173.411,425.1672.5 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่15,559.318,608.8044.7 %ผ่าน1,218.59813.9133.2 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม62,296.5028,365.0054.5 %ผ่าน1,895.01865.8954.3 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก61,301.0962.5099.9 %ผ่าน2,008.231,516.4524.5 %ผ่าน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่58,844.1664,087.00-8.9 %ไม่ผ่าน2,208.481,363.4238.3 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่226,928.91138,053.0339.2 %ผ่าน4,293.271,879.5356.2 %ผ่าน
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่50,092.4435,451.9229.2 %ผ่าน1,946.31862.7755.7 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ 9,755.766,901.3929.3 %ผ่าน1,855.561,460.0021.3 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่8,292.902,806.0066.2 %ผ่าน1,350.60664.1050.8 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่40,596.971,362.0096.6 %ผ่าน9,444.394,705.0050.2 %ผ่าน
รวม 2,592,748 1,781,262 31.30 % ผ่าน 145,834 64,398 55.84 % ผ่าน