สรุปผลประเมินจังหวัดพังงา รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา7,197.231,966.0072.7 %ผ่าน1,073.13323.5269.9 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา19,260.6813,115.5031.9 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พังงา96,492.6554,013.1144.0 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา13,244.149,105.0331.3 %ผ่าน1,985.88438.6877.9 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดพังงา9,163.533,108.3066.1 %ผ่าน1,757.69126.7192.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พังงา40,751.7139,558.002.9 %ไม่ผ่าน5,066.491,619.2768.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะปง11,429.45781.0093.2 %ผ่าน749.413.0099.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะยาว1,143.43840.0026.5 %ผ่าน1,368.062.8599.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วทุ่ง9,681.33525.0094.6 %ผ่าน621.24159.5174.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วป่า12,403.152,972.4076.0 %ผ่าน1,069.2994.6991.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับปุด10,872.991,272.0088.3 %ผ่าน627.60143.8977.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท้ายเหมือง16,291.381,231.0092.4 %ผ่าน964.50166.5882.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพังงา14,056.733.00100.0 %ผ่าน685.38116.7483.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา11,635.0010,035.0013.8 %ไม่ผ่าน2,309.261,437.6937.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาตะกั่วป่า7,044.595,621.0020.2 %ผ่าน1,427.76347.7075.6 %ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา45,069.2820,096.1955.4 %ผ่าน2,841.601,010.3264.4 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพังงา12,871.086,517.6649.4 %ผ่าน2,898.661,536.1547.0 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา10,326.583,645.0064.7 %ผ่าน1,966.98639.8767.5 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดพังงา8,965.614,748.0047.0 %ผ่าน1,814.85452.9375.0 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา10,638.757,340.1031.0 %ผ่าน2,170.711,281.4141.0 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา14,515.3711,387.0021.6 %ผ่าน3,038.161,328.1056.3 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา12,866.776,678.6048.1 %ผ่าน3,412.081,498.4556.1 %ผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา9,005.782,702.0070.0 %ผ่าน1,871.88202.3689.2 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา13,899.7521,621.27-55.6 %ไม่ผ่าน3,088.821,234.6060.0 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา10,422.676,710.3235.6 %ผ่าน1,656.33355.2078.6 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาพังงา 4,983.693,077.0038.3 %ผ่าน179.678.5595.2 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา9,820.093,681.0062.5 %ผ่าน2,157.0391.7895.7 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา8,514.992,034.0076.1 %ผ่าน1,643.61769.0753.2 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา9,882.496,429.0034.9 %ผ่าน2,043.03715.6065.0 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดพังงา77,509.36148,292.80-91.3 %ไม่ผ่าน28,170.935,131.6581.8 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา12,500.809,289.0025.7 %ผ่าน3,355.051,997.7640.5 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา14,324.225,633.7760.7 %ผ่าน2,271.12470.3679.3 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา12,384.5014,527.36-17.3 %ไม่ผ่าน1,921.39317.2883.5 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา33,436.794,849.0085.5 %ผ่าน2,138.022,100.451.8 %ไม่ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา14,548.7812,882.5111.5 %ไม่ผ่าน2,632.54771.9170.7 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา23,687.388,997.0062.0 %ผ่าน2,157.03772.9564.2 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา11,385.315,777.7449.3 %ผ่าน2,157.12275.1487.2 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา10,256.726,087.3040.7 %ผ่าน1,358.37102.9992.4 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพังงา33,073.994,116.0087.6 %ผ่าน2,100.09691.1267.1 %ผ่าน
รจจ.พังงา 229,957.34346,680.00-50.8 %ไม่ผ่าน2,379.041,246.8747.6 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา8,108.982,836.0065.0 %ผ่าน1,529.52442.7971.1 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา30,241.389,017.0070.2 %ผ่าน3,640.291,284.7464.7 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา13,441.853,335.0075.2 %ผ่าน1,928.94760.0060.6 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา35,765.9918,643.1647.9 %ผ่าน2,879.64805.8772.0 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา10,978.686,271.0042.9 %ผ่าน2,613.42731.6172.0 %ผ่าน
สำนักงาน กศน. จังหวัดพังงา38,029.0333,262.8912.5 %ไม่ผ่าน7,956.911,447.6981.8 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา68,227.8631,899.0653.2 %ผ่าน4,752.97831.1982.5 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง119,234.0925,574.8878.6 %ผ่าน4,782.981,353.2571.7 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา12,859.2410,408.8119.1 %ไม่ผ่าน786.57595.7324.3 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า86,884.5833,680.9961.2 %ผ่าน1,981.62866.7956.3 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง84,096.1913,884.0183.5 %ผ่าน1,938.65378.3880.5 %ผ่าน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา54,996.8744,709.9918.7 %ไม่ผ่าน1,659.992,828.45-70.4 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคพังงา156,742.31109,624.2230.1 %ผ่าน3,204.21709.3877.9 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา43,306.7450,185.55-15.9 %ไม่ผ่าน4,770.234,760.600.2 %ไม่ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา 11,570.084,314.0062.7 %ผ่าน2,124.571,042.9950.9 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา7,651.872,074.0072.9 %ผ่าน1,301.40486.5362.6 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา44,514.3736,420.0018.2 %ไม่ผ่าน11,886.496,305.9546.9 %ผ่าน
รวม 1,762,166 1,254,087 28.83 % ผ่าน 160,868 55,616 65.43 % ผ่าน