สรุปผลประเมินจังหวัดภูเก็ต รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต8,017.412,644.0067.0 %ผ่าน752.25993.67-32.1 %ไม่ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต58,483.09197,513.20-237.7 %ไม่ผ่าน192.36452.06-135.0 %ไม่ผ่าน
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน278.731,263.95-353.5 %ไม่ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต11,431.0618,080.00-58.2 %ไม่ผ่าน1,855.19454.0875.5 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต9,309.804,669.0049.8 %ผ่าน1,303.72488.1462.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ตไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะทู้14,149.024,386.0069.0 %ผ่าน1,026.10228.9577.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถลาง0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 10.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน2,482.88278.6588.8 %ผ่าน
ด่านศุลกากรภูเก็ต19,857.5116,805.0015.4 %ไม่ผ่าน1,798.14483.4273.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต14,896.747,269.0051.2 %ผ่าน3,433.44689.9679.9 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดภูเก็ตไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต10,256.317,639.0025.5 %ผ่าน1,379.79342.5175.2 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต8,508.343,790.0055.5 %ผ่าน1,132.57475.0058.1 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต9,773.068,868.009.3 %ไม่ผ่าน1,436.821,860.83-29.5 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต5,231.636,094.00-16.5 %ไม่ผ่าน1,055.84270.8574.3 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต12,224.806,477.0047.0 %ผ่าน2,311.561,069.9053.7 %ผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต10,236.797,611.0025.7 %ผ่าน1,588.96632.1260.2 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต11,779.2710,942.007.1 %ไม่ผ่าน2,235.51912.4759.2 %ผ่าน
สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 15 (จ.ภูเก็ต)11,892.3713,716.00-15.3 %ไม่ผ่าน2,235.51987.1555.8 %ผ่าน
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ728.55387.8346.8 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต11,775.321,539.0086.9 %ผ่าน2,330.58121.0994.8 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต9,746.88711.0092.7 %ผ่าน1,436.82496.6165.4 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต12,393.4710,252.0017.3 %ไม่ผ่าน0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานจังหวัดภูเก็ตไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต15,910.3920,427.00-28.4 %ไม่ผ่าน3,889.891,639.8057.8 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต30,206.7845,006.48-49.0 %ไม่ผ่าน3,699.74265.8392.8 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต9,427.872,177.0076.9 %ผ่าน1,265.70568.1155.1 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ตไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต10,609.9515,446.00-45.6 %ไม่ผ่าน1,722.06322.5781.3 %ผ่าน
สพ.ภูเก็ต30,122.3210,574.0064.9 %ผ่าน1,555.40304.7280.4 %ผ่าน
รจจ.ภูเก็ต 227,108.31345,433.59-52.1 %ไม่ผ่าน3,021.394,033.68-33.5 %ไม่ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ตไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต18,330.0631,941.30-74.3 %ไม่ผ่าน4,688.58678.5785.5 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต12,768.928,076.0036.8 %ผ่าน2,577.78527.8079.5 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ตไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต12,849.147,650.0040.5 %ผ่าน2,672.88254.9590.5 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดภูเก็ต9,611.597,775.0019.1 %ไม่ผ่าน1,322.73961.3827.3 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต42,442.018,980.2278.8 %ผ่าน775.79366.0052.8 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต132,686.64103,855.4021.7 %ผ่าน1,957.80531.2572.9 %ผ่าน
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต535,207.50186,270.0265.2 %ผ่าน1,245.33971.9222.0 %ผ่าน
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคถลางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต 0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต7,945.821,061.0086.6 %ผ่าน790.28470.5140.5 %ผ่าน
ตำรวจภูธรภาค 8 194,085.69110,649.1843.0 %ผ่าน0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
รวม 1,547,033 1,236,042 0.00 % รายงานไม่ครบ 62,849 24,789 0.00 % รายงานไม่ครบ