สรุปผลประเมินจังหวัดสุราษฎร์ธานี รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี15,960.72472.0097.0 %ผ่าน1,963.41487.8075.2 %ผ่าน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี13,264.6035,628.00-168.6 %ไม่ผ่าน5,120.25639.2887.5 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุราษฎร์ธานี61,176.4744,227.2027.7 %ผ่าน257.401,200.34-366.3 %ไม่ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอเกาะสมุย20,713.195,784.4072.1 %ผ่าน212.13189.0210.9 %ไม่ผ่าน
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี170,788.78140,668.2517.6 %ไม่ผ่าน758.521,849.95-143.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี13,571.9214,966.00-10.3 %ไม่ผ่าน4,251.15366.6091.4 %ผ่าน
สำนักงานคลังเขต 812,364.353,492.0071.8 %ผ่าน1,299.8741.4696.8 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี9,500.472,408.1774.7 %ผ่าน2,591.012.8599.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรภาค 1142,165.2615,804.5762.5 %ผ่าน13,904.64274.4498.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี62,434.0456,812.269.0 %ไม่ผ่าน8,904.601,323.0885.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 244,426.0120,921.0852.9 %ผ่าน5,683.111,002.3182.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาญจนดิษฐ์16,533.501,315.0092.0 %ผ่าน783.06121.6084.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะพะงัน10,991.012,381.0078.3 %ผ่าน1,069.86170.4284.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสมุย12,412.041,940.0084.4 %ผ่าน1,299.782.8599.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีรัฐนิคม15,785.91107.0099.3 %ผ่าน595.5658.9090.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเคียนซา17,607.29964.0094.5 %ผ่าน930.7558.9093.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบุรี10,584.59680.0093.6 %ผ่าน1,016.6716.3698.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยา17,502.392,296.0086.9 %ผ่าน1,532.0758.9096.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนสัก15,614.841,347.0091.4 %ผ่าน1,011.93116.9288.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าฉาง10,680.95894.0091.6 %ผ่าน957.9662.4393.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าชนะ16,385.98662.0096.0 %ผ่าน1,316.11111.8291.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านตาขุน12,878.062,499.0080.6 %ผ่าน704.13121.5682.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาเดิม16,799.201,277.0092.4 %ผ่าน729.09132.8581.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาสาร11,783.781,610.0086.3 %ผ่าน950.34112.3688.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนม17,418.90594.0096.6 %ผ่าน1,139.492.8599.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระแสง14,986.982,309.0084.6 %ผ่าน1,134.1268.4094.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุนพิน20,370.113.00100.0 %ผ่าน1,043.7977.9092.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุราษฎร์ธานี13,986.686,391.0054.3 %ผ่าน649.56226.1065.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสระ11,142.872,833.0074.6 %ผ่าน1,293.50114.6591.1 %ผ่าน
ด่านศุลกากรเกาะสมุย8,883.966,191.0030.3 %ผ่าน1,803.841,034.4942.7 %ผ่าน
ด่านศุลกากรบ้านดอน34,774.3221,799.0037.3 %ผ่าน2,362.01243.2089.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 814,943.0128,779.30-92.6 %ไม่ผ่าน5,822.833,265.1643.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี77,377.2827,767.1964.1 %ผ่าน29,414.91667.8597.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุย10,323.857,352.0028.8 %ผ่าน1,507.92380.0074.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาพุนพิน8,345.026,597.5020.9 %ผ่าน1,542.61646.0058.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเมืองฯ8,921.703.00100.0 %ผ่าน1,145.61373.3567.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเวียงสระ9,432.093,456.0063.4 %ผ่าน1,940.311,818.306.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี9,019.595,709.0036.7 %ผ่าน1,160.85925.3020.3 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี37,773.8712,377.9167.2 %ผ่าน4,492.541,049.5876.6 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1010,228.968,794.2814.0 %ไม่ผ่าน24,222.00548.3997.7 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี9,269.953,729.0059.8 %ผ่าน2,692.08478.8082.2 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี9,477.693,050.0067.8 %ผ่าน2,674.80912.0365.9 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์เขต 813,734.6514,146.06-3.0 %ไม่ผ่าน5,633.883,008.0546.6 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี13,235.5611,115.9616.0 %ไม่ผ่าน3,218.462,740.9014.8 %ไม่ผ่าน
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1114,353.4214,501.50-1.0 %ไม่ผ่าน5,887.652,623.3555.4 %ผ่าน
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี134,644.5915,297.9988.6 %ผ่าน5,463.216,670.90-22.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี8,090.9610,499.84-29.8 %ไม่ผ่าน1,915.20947.1550.5 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี12,790.944,650.0063.6 %ผ่าน4,074.182,719.4433.3 %ผ่าน
สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี15,182.867,972.0047.5 %ผ่าน4,122.09795.4380.7 %ผ่าน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 812,322.505,834.5152.7 %ผ่าน4,942.812,940.2240.5 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี757,744.381,072,346.80-41.5 %ไม่ผ่าน3,060.692,945.003.8 %ไม่ผ่าน
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11(สุราษฎร์ธานี)22,759.8623,929.63-5.1 %ไม่ผ่าน6,758.85699.2089.7 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี10,848.496,267.0042.2 %ผ่าน3,152.471,178.0162.6 %ผ่าน
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (จ.สุราษฎร์ธานี)11,481.9518,463.80-60.8 %ไม่ผ่าน4,196.072,219.7647.1 %ผ่าน
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)35,880.5957,489.06-60.2 %ไม่ผ่าน13,737.151,817.4386.8 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1026,509.3715,664.5740.9 %ผ่าน8,737.269,013.50-3.2 %ไม่ผ่าน
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง5,616.742,041.9363.6 %ผ่าน268.8063.5576.4 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุราษฎร์ธานี (กลุ่มงานอากาศเกษตรกาญจนดิษฐ์)5,616.743,117.0044.5 %ผ่าน243.482.8598.8 %ผ่าน
สำนักงานกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี21,225.3012,534.0040.9 %ผ่าน331.6880.9775.6 %ผ่าน
สำนักงานกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี(เกาะสมุย)9,180.124,618.0049.7 %ผ่าน276.934.7598.3 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี11,917.114,611.0061.3 %ผ่าน3,636.8022.8099.4 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี9,181.762,005.0078.2 %ผ่าน2,476.83945.8461.8 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี11,722.8110,360.0011.6 %ไม่ผ่าน2,217.72732.1067.0 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี29,049.43162,456.00-459.2 %ไม่ผ่าน10,512.245,732.7345.5 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี25,689.691,944.0092.4 %ผ่าน3,960.091,926.1851.4 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี13,790.779,678.0029.8 %ผ่าน3,674.88772.3579.0 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี22,041.7439,048.80-77.2 %ไม่ผ่าน5,348.29285.1594.7 %ผ่าน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี37,620.458,522.0077.3 %ผ่าน4,530.574,866.85-7.4 %ไม่ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี11,739.6213,341.00-13.6 %ไม่ผ่าน3,446.70752.4078.2 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี15,103.5710,389.8831.2 %ผ่าน2,762.162.8599.9 %ผ่าน
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 77,241.6556,647.0226.7 %ผ่าน2,528.11697.8972.4 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี25,263.6440,962.00-62.1 %ไม่ผ่าน1,741.23106.4093.9 %ผ่าน
เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี329,221.09202,584.1938.5 %ผ่าน4,401.934,040.318.2 %ไม่ผ่าน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 842,693.9539,390.007.7 %ไม่ผ่าน7,287.093,682.4049.5 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี22,442.3913,986.0037.7 %ผ่าน2,533.92358.1185.9 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี17,724.9514,211.0019.8 %ไม่ผ่าน5,829.721,681.5071.2 %ผ่าน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี50,282.4549,344.001.9 %ไม่ผ่าน2,501.761,033.3058.7 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี12,121.367,221.0040.4 %ผ่าน2,098.53644.6569.3 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี16,805.9026,124.24-55.4 %ไม่ผ่าน5,386.291,379.4074.4 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี10,392.7013,594.32-30.8 %ไม่ผ่าน2,024.01964.3852.4 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 176,677.7127,412.5064.2 %ผ่าน3,434.93910.1273.5 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2140,408.4432,128.7777.1 %ผ่าน6,478.70631.2490.3 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 376,226.2148,473.0536.4 %ผ่าน5,110.98927.8481.8 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร168,326.7029,404.5682.5 %ผ่าน15,356.371,336.6891.3 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี13,576.4910,154.5025.2 %ผ่าน789.86761.303.6 %ไม่ผ่าน
สอนคนตาบอดภาคใต้36,129.6110,099.2972.0 %ผ่าน885.47394.4055.5 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพไชยา102,930.5532,262.0068.7 %ผ่าน3,053.822.8599.9 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ136,725.8846,584.0065.9 %ผ่าน3,001.26680.8177.3 %ผ่าน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี61,210.5887,184.00-42.4 %ไม่ผ่าน3,074.881,366.2055.6 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี696,927.38158,725.0277.2 %ผ่าน3,876.601,639.6057.7 %ผ่าน
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี59,788.4546,671.0021.9 %ผ่าน2,449.201,222.6550.1 %ผ่าน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี112,365.4618,182.7383.8 %ผ่าน3,333.66744.8077.7 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี682,182.3152,907.4092.2 %ผ่าน276,938.918,099.8297.1 %ผ่าน
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี101,266.4165,506.0035.3 %ผ่าน3,393.80892.1973.7 %ผ่าน
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 118,916.943.00100.0 %ผ่าน3,779.84460.4987.8 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 12,034.217,716.0035.9 %ผ่าน2,632.981,482.0043.7 %ผ่าน
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 (จ.สุราษฎร์ธานี)15,350.1631,219.00-103.4 %ไม่ผ่าน5,699.822,191.0761.6 %ผ่าน
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี)7,613.353,417.0055.1 %ผ่าน1,456.3713.2899.1 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี71,300.3060,042.0015.8 %ไม่ผ่าน22,316.048,200.6663.3 %ผ่าน
รวม 5,481,826 3,301,892 39.77 % ผ่าน 665,869 124,411 81.32 % ผ่าน