สรุปผลประเมินจังหวัดระนอง รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง7,334.122,297.8068.7 %ผ่าน1,042.98533.2448.9 %ผ่าน
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ระนองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ระนอง362,787.06107,536.6370.4 %ผ่าน2,388.75293.4287.7 %ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนองไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานคลังจังหวัดระนอง8,838.564,423.1250.0 %ผ่าน1,613.46150.8390.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระนอง37,187.5034,818.006.4 %ไม่ผ่าน5,835.001,222.9579.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระบุรี11,836.67605.0094.9 %ผ่าน1,011.75171.0083.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะเปอร์11,751.391,201.0089.8 %ผ่าน963.42102.3289.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระนอง12,295.951,636.0086.7 %ผ่าน744.30177.5276.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละอุ่น11,544.27632.0094.5 %ผ่าน718.652.8599.6 %ผ่าน
ด่านศุลกากรระนอง23,575.3330,310.61-28.6 %ไม่ผ่าน3,516.241,656.7352.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง10,237.7616,336.77-59.6 %ไม่ผ่าน2,183.931,274.2841.7 %ผ่าน
สรรพสามิตพื้นที่ระนอง สาขากระบุรี7,464.081,169.0084.3 %ผ่าน1,318.95480.7063.6 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระนอง12,597.917,322.4041.9 %ผ่าน2,355.121,180.9149.9 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง9,688.344,319.4055.4 %ผ่าน1,993.87706.1064.6 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดระนอง9,409.323,411.4063.7 %ผ่าน1,841.67576.8868.7 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง9,780.883,430.0064.9 %ผ่าน1,841.641,523.5717.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดระนองไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง11,536.602,917.0074.7 %ผ่าน2,697.481,618.1740.0 %ผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง(ส.ป.ก.ระนอง)10,175.196,790.9133.3 %ผ่าน2,183.97245.0088.8 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดระนอง39,376.8721,744.7344.8 %ผ่าน3,173.99310.9890.2 %ผ่าน
ท่าอากาศยานระนอง137,491.44103,038.3525.1 %ผ่าน1,113.731,289.00-15.7 %ไม่ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง10,754.574,486.0058.3 %ผ่าน1,703.011,187.8130.3 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง 8,707.6819,548.51-124.5 %ไม่ผ่าน160.89187.87-16.8 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง9,878.014,089.2058.6 %ผ่าน2,069.85204.2990.1 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดระนอง8,137.583,136.0061.5 %ผ่าน1,499.37767.3548.8 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมินไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
สำนักงานจังหวัดระนอง24,273.4975,841.20-212.4 %ไม่ผ่าน4,484.491,917.0457.3 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง11,887.3316,837.10-41.6 %ไม่ผ่าน2,773.42791.7771.5 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง11,081.844,760.6057.0 %ผ่าน2,431.14384.6284.2 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง11,483.0418,359.67-59.9 %ไม่ผ่าน2,412.12277.1388.5 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง10,370.055,477.7047.2 %ผ่าน2,069.821,122.3345.8 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง8,746.769,757.40-11.6 %ไม่ผ่าน1,499.351,321.9111.8 %ไม่ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนอง9,698.736,450.7033.5 %ผ่าน1,365.96747.7045.3 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง14,396.994,783.0066.8 %ผ่าน1,726.1683.6095.2 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง8,509.074,882.2042.6 %ผ่าน1,290.17272.7378.9 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระนอง117,895.138,197.0093.0 %ผ่าน0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
รจจ.ระนอง 2,359,737.5077,478.6096.7 %ผ่าน21,885.171,133.6094.8 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง8,174.302,075.8074.6 %ผ่าน809.01384.5652.5 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง21,984.8213,934.0036.6 %ผ่าน4,408.80832.8181.1 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง10,512.411,677.0084.0 %ผ่าน2,317.10568.6475.5 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนอง9,951.1813,274.90-33.4 %ไม่ผ่าน2,069.85721.6165.1 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง10,880.676,946.2036.2 %ผ่าน1,638.541,009.6238.4 %ผ่าน
สำนักงาน กศน. จังหวัดระนอง9,578.158,682.229.4 %ไม่ผ่าน1,727.55526.7169.5 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง69,181.5634,420.7050.2 %ผ่าน7,826.991,339.5082.9 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง29,608.038,688.0070.7 %ผ่าน834.68410.9250.8 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี33,438.6716,908.7049.4 %ผ่าน0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง30,746.1130,248.291.6 %ไม่ผ่าน1,468.591,859.40-26.6 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคระนอง97,566.8144,959.0053.9 %ผ่าน2,626.83964.3163.3 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง27,293.1045,726.99-67.5 %ไม่ผ่าน4,417.932,891.5334.6 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง 11,164.834,227.7262.1 %ผ่าน2,469.181,091.2355.8 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง7,941.485,298.0033.3 %ผ่าน1,271.16515.7559.4 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดระนองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
รวม 3,748,489 855,093 77.19 % ผ่าน 119,796 37,033 69.09 % ผ่าน