สรุปผลประเมินจังหวัดชุมพร รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชุมพร37,128.919,242.0075.1 %ผ่าน215.2889.8158.3 %ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร10,376.5210,347.000.3 %ไม่ผ่าน0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร8,504.834,687.0044.9 %ผ่าน1,782.4947.1997.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร62,022.2625,947.0058.2 %ผ่าน5,966.011,323.3577.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแซะไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งตะโกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะทิว11,107.52731.0093.4 %ผ่าน773.25108.7085.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพะโต๊ะไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชุมพรไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละแม11,293.651,250.0088.9 %ผ่าน1,162.354,463.36-284.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวี0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลังสวน18,520.142,994.0083.8 %ผ่าน1,344.30152.2988.7 %ผ่าน
ด่านศุลกากรชุมพรไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร33,467.9915,537.0153.6 %ผ่าน3,360.832,389.7728.9 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชุมพร6,283.161,681.0073.2 %ผ่าน3,303.781,190.9264.0 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร9,809.762,332.0076.2 %ผ่าน2,257.89505.8877.6 %ผ่าน
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 1417,266.5220,794.82-20.4 %ไม่ผ่าน4,262.7610,214.40-139.6 %ไม่ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร9,121.965,881.0035.5 %ผ่าน2,048.72484.4776.4 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร12,732.207,472.0041.3 %ผ่าน3,398.941,469.6256.8 %ผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร15,951.7329,962.01-87.8 %ไม่ผ่าน4,178.501,576.1062.3 %ผ่าน
ท่าอากาศยานชุมพร176,610.1989,861.0149.1 %ผ่าน1,795.591,205.1532.9 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพรไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร13,751.5215,276.00-11.1 %ไม่ผ่าน0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สอต.ชุมพร(สวี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน191.1097.3849.0 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร10,810.672,659.0075.4 %ผ่าน2,714.28833.5769.3 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร8,851.71978.0089.0 %ผ่าน1,972.74914.8153.6 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร9,646.459,376.002.8 %ไม่ผ่าน2,448.06716.7470.7 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดชุมพร0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร20,294.236,930.1065.9 %ผ่าน4,387.771,456.5066.8 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร11,270.275,893.0047.7 %ผ่าน2,809.37187.3693.3 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร5,317.717,019.00-32.0 %ไม่ผ่าน2,657.22968.6263.5 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพรไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพรไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สพ.ชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
รจจ.ชุมพร ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพร0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร13,835.926,482.0053.2 %ผ่าน3,189.51811.3074.6 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร9,759.054,130.0057.7 %ผ่าน2,200.92522.9776.2 %ผ่าน
สปส.จ.ชุมพร13,173.2015,760.00-19.6 %ไม่ผ่าน3,041.08795.1573.9 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพร21,497.526,037.0071.9 %ผ่าน2,349.66309.2386.8 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1127,188.2429,528.0076.8 %ผ่าน5,957.001,021.8682.8 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 234,399.8326,678.2122.4 %ผ่าน4,149.48756.2081.8 %ผ่าน
ชุมพรปัญญานุกูลไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยการอาชีพชุมพร46,010.2030,774.6433.1 %ผ่าน2,095.95759.3163.8 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยเทคนิคชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์34,110.6149,324.98-44.6 %ไม่ผ่าน2,035.62802.6060.6 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร56,501.6051,683.008.5 %ไม่ผ่าน7,644.421,303.0083.0 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร7,998.432,093.0073.8 %ผ่าน1,478.31514.8065.2 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร75,797.7332,480.0057.1 %ผ่าน12,462.457,790.4537.5 %ผ่าน
รวม 960,412 531,821 0.00 % รายงานไม่ครบ 99,636 45,783 0.00 % รายงานไม่ครบ