สรุปผลประเมินจังหวัดลพบุรี รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี8,147.722,700.0066.9 %ผ่าน1,360.05495.9563.5 %ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี13,345.8621,201.00-58.9 %ไม่ผ่าน2,843.22507.8882.1 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี9,861.625,059.0048.7 %ผ่าน0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี39,353.1335,207.0010.5 %ไม่ผ่าน8,140.072,453.2969.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกเจริญ33,774.311,277.0096.2 %ผ่าน827.137.7899.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกสำโรง12,437.792,087.0083.2 %ผ่าน934.47134.6685.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบาดาล17,747.362,448.0086.2 %ผ่าน1,402.03183.2086.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวุ้ง11,753.922,176.0081.5 %ผ่าน0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าหลวง12,031.741,561.0087.0 %ผ่าน1,144.1792.3991.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมี่12,714.401,906.0085.0 %ผ่าน824.46116.7485.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพัฒนานิคม14,304.051,913.0086.6 %ผ่าน803.3688.1589.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลพบุรี0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ978.21148.9884.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำสนธิ12,635.39608.0095.2 %ผ่าน1,232.1016.9998.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสระโบสถ์14,146.252,323.0083.6 %ผ่าน839.4311.6898.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วง11,964.721,075.0091.0 %ผ่าน840.18159.2681.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี 9,673.5418,836.40-94.7 %ไม่ผ่าน2,101.591,132.7146.1 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลพบุรี13,623.114,614.0066.1 %ผ่าน3,356.701,218.1363.7 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 70.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ3,652.95823.4577.5 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี10,122.576,322.0037.5 %ผ่าน2,101.65899.6057.2 %ผ่าน
สำนักงานชลประทานที่ 10112,285.0197,590.0013.1 %ไม่ผ่าน36,902.5411,507.5568.8 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี11,833.4410,397.0012.1 %ไม่ผ่าน2,786.252,468.0811.4 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานทางหลวงที่ 1137,102.0350,007.00-34.8 %ไม่ผ่าน11,831.4313,834.85-16.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี7,920.432,957.0062.7 %ผ่าน1,302.96122.5190.6 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี10,248.963,362.0067.2 %ผ่าน1,854.39491.9973.5 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี11,904.7812,416.26-4.3 %ไม่ผ่าน2,653.111,302.4950.9 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดลพบุรี15,944.6728,530.00-78.9 %ไม่ผ่าน3,927.122,843.2327.6 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี14,155.349,428.0033.4 %ผ่าน3,641.97652.4682.1 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี49,963.5915,983.3268.0 %ผ่าน6,456.31308.1895.2 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี12,240.796,429.0047.5 %ผ่าน2,729.19802.5770.6 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรีไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 11 จังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี35,764.947,122.6680.1 %ผ่าน2,158.71532.0075.4 %ผ่าน
รจก.ลพบุรี 158,111.91168,337.88-6.5 %ไม่ผ่าน2,707.841,219.4955.0 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี11,743.783,921.5166.6 %ผ่าน2,558.04739.5871.1 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี10,736.942,709.0074.8 %ผ่าน2,329.86860.2663.1 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรีไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี14,324.6710,479.9026.8 %ผ่าน3,756.041,557.9258.5 %ผ่าน
สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี13,224.1624,223.24-83.2 %ไม่ผ่าน4,504.712,191.7551.3 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 164,812.2060,415.316.8 %ไม่ผ่าน3,726.591,974.8847.0 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 291,392.5149,972.0045.3 %ผ่าน9,685.891,355.5086.0 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 6ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรีไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง 8,791.293,965.4654.9 %ผ่าน3,559.17344.3190.3 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี21,576.3976,669.01-255.3 %ไม่ผ่าน7,919.853,799.0552.0 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี 13,280.929,793.0026.3 %ผ่าน3,071.46684.3677.7 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี9,572.004,811.5449.7 %ผ่าน1,881.18700.4662.8 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรีไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
รวม 994,568 770,834 0.00 % รายงานไม่ครบ 155,326 58,784 0.00 % รายงานไม่ครบ