สรุปผลประเมินจังหวัดสตูล รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล5,408.233,146.0041.8 %ผ่าน1,177.95608.9548.3 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสตูล93,085.3934,308.5063.1 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล9,191.5710,585.05-15.2 %ไม่ผ่าน1,748.43426.5575.6 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดสตูล8,963.663,559.0060.3 %ผ่าน1,211.3890.6992.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สตูล24,782.5718,105.1926.9 %ผ่าน5,570.67956.6582.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนกาหลง11,006.121,263.0088.5 %ผ่าน775.92228.0070.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนโดน10,848.851,938.0082.1 %ผ่าน503.34216.6057.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแพ12,414.15888.0092.8 %ผ่าน539.25228.0057.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหว้า14,169.731,323.0090.7 %ผ่าน1,009.89203.3079.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสตูล11,538.483.00100.0 %ผ่าน704.22142.5079.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละงู11,227.961,820.0083.8 %ผ่าน847.98228.0073.1 %ผ่าน
ด่านศุลกากรวังประจัน13,087.9811,653.0011.0 %ไม่ผ่าน1,492.19563.3562.2 %ผ่าน
ด่านศุลกากรสตูล35,351.9521,008.8240.6 %ผ่าน2,522.22872.0565.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูล10,996.9612,679.99-15.3 %ไม่ผ่าน2,204.831,178.9546.5 %ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล8,223.591,530.6981.4 %ผ่าน1,292.071,047.8518.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสตูล15,311.176,540.0057.3 %ผ่าน4,182.492,104.1049.7 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล9,046.743,846.0057.5 %ผ่าน1,900.57556.2270.7 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดสตูล10,107.503,837.0062.0 %ผ่าน2,033.671,084.0046.7 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล8,915.0019,359.00-117.2 %ไม่ผ่าน1,577.311,027.0734.9 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล12,673.1312,045.505.0 %ไม่ผ่าน2,735.40887.3067.6 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล12,544.245,992.0052.2 %ผ่าน3,003.511,156.1561.5 %ผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล9,483.482,992.0068.5 %ผ่าน1,824.02657.9263.9 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล13,948.5725,701.11-84.3 %ไม่ผ่าน3,394.201,489.6556.1 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล10,935.566,180.0043.5 %ผ่าน2,318.91641.2572.3 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล 6,587.841,559.0076.3 %ผ่าน135.1244.1067.4 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล10,627.232,323.0078.1 %ผ่าน2,166.7893.2495.7 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล9,319.153,137.0066.3 %ผ่าน1,691.40426.9074.8 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล10,893.229,849.409.6 %ไม่ผ่าน2,204.82619.4071.9 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดสตูล19,976.7857,308.15-186.9 %ไม่ผ่าน3,745.113,771.66-0.7 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล12,128.475,959.0050.9 %ผ่าน3,174.631,100.1065.3 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล9,424.933,735.0060.4 %ผ่าน1,843.52931.8049.5 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล24,036.2726,783.00-11.4 %ไม่ผ่าน3,253.38305.9090.6 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สตูล33,735.893,858.0088.6 %ผ่าน2,033.67549.8173.0 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล10,419.038,202.0021.3 %ผ่าน2,185.811,174.2546.3 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล9,427.504,126.0056.2 %ผ่าน1,976.64431.1578.2 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล11,233.823,300.0070.6 %ผ่าน2,499.69364.3685.4 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล8,941.045,963.0033.3 %ผ่าน1,349.1076.1094.4 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล33,646.7622,788.0032.3 %ผ่าน1,038.11512.3450.6 %ผ่าน
รจจ.สตูล 71,808.42108,793.97-51.5 %ไม่ผ่าน1,627.75951.6341.5 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล8,193.591,057.0087.1 %ผ่าน1,349.10351.5073.9 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล10,369.184,438.0057.2 %ผ่าน2,147.79760.8364.6 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล9,423.433,599.0061.8 %ผ่าน1,748.43545.3068.8 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล15,400.8210,299.0433.1 %ผ่าน2,699.25637.4576.4 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล13,326.687,957.0040.3 %ผ่าน1,919.58216.0788.7 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล16,017.0812,783.5320.2 %ผ่าน2,178.84862.6760.4 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล39,662.4121,307.8046.3 %ผ่าน3,802.341,285.3566.2 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล12,943.518,509.3134.3 %ผ่าน849.04737.6413.1 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพละงู89,680.5137,873.0057.8 %ผ่าน1,844.94503.6972.7 %ผ่าน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล74,362.2736,870.6350.4 %ผ่าน1,961.852,020.65-3.0 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคสตูล122,214.7868,166.0044.2 %ผ่าน2,371.371,358.7542.7 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล30,513.2639,273.64-28.7 %ไม่ผ่าน4,221.572,730.6835.3 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล 10,370.426,497.4937.3 %ผ่าน2,166.79148.8693.1 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล7,705.581,509.0080.4 %ผ่าน1,063.86426.5559.9 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล101,705.8827,125.7073.3 %ผ่าน7,459.536,312.5715.4 %ไม่ผ่าน
รวม 1,227,358 765,255 37.65 % ผ่าน 113,280 46,846 58.65 % ผ่าน