สรุปผลประเมินจังหวัดตรัง รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง7,648.742,565.0066.5 %ผ่าน1,388.08393.2871.7 %ผ่าน
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทยจังหวัดตรังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ตรัง59,981.5624,949.8858.4 %ผ่าน213.87472.08-120.7 %ไม่ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง9,387.374,041.0057.0 %ผ่าน2,053.56494.0075.9 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดตรัง8,683.906,487.0025.3 %ผ่าน1,749.35155.8291.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตรัง42,370.7917,699.8658.2 %ผ่าน7,340.011,396.5081.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันตัง11,540.722,702.0076.6 %ผ่าน712.41220.8669.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโยง11,019.98855.0092.2 %ผ่าน476.40118.9775.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะเหลียน10,831.81761.0093.0 %ผ่าน944.22215.9577.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตรัง16,741.534,035.0075.9 %ผ่าน833.15144.4782.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาย่านตาขาว11,445.031,430.0087.5 %ผ่าน708.15220.4768.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัษฎา11,010.551,035.0090.6 %ผ่าน848.55134.2284.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังวิเศษ10,993.561,149.0089.5 %ผ่าน952.08195.1279.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิเกา10,873.401,073.0090.1 %ผ่าน702.00292.8358.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยยอด11,584.612,081.0082.0 %ผ่าน946.26220.9276.7 %ผ่าน
ด่านศุลกากรกันตัง33,510.6514,496.6156.7 %ผ่าน2,084.10537.7074.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง13,116.9415,784.09-20.3 %ไม่ผ่าน3,536.851,579.8555.3 %ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง9,277.586,474.0030.2 %ผ่าน1,977.54558.8271.7 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตรัง13,184.834,790.0063.7 %ผ่าน3,593.852,135.8940.6 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง10,068.201,883.0081.3 %ผ่าน2,283.85692.5569.7 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดตรัง10,252.112,735.0073.3 %ผ่าน2,224.741,207.0045.7 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง10,674.664,681.0056.1 %ผ่าน1,721.662,162.11-25.6 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง6,755.547,347.00-8.8 %ไม่ผ่าน1,684.021,578.046.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง15,977.539,549.6540.2 %ผ่าน3,745.982,805.6725.1 %ผ่าน
ส.ป.ก.ตรัง11,038.559,792.9111.3 %ไม่ผ่าน2,643.091,338.5549.4 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง20,264.1436,549.19-80.4 %ไม่ผ่าน4,791.90543.0588.7 %ผ่าน
ท่าอากาศยานตรัง598,695.75415,023.0030.7 %ผ่าน1,600.081,347.4515.8 %ไม่ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง10,497.057,674.0026.9 %ผ่าน2,433.93642.3873.6 %ผ่าน
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง19,063.6112,387.3135.0 %ผ่าน15,194.10237.5198.4 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง 14,095.087,639.0045.8 %ผ่าน221.1350.2577.3 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง10,027.413,137.0068.7 %ผ่าน2,643.06217.7191.8 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง8,989.432,709.0069.9 %ผ่าน1,882.47882.5353.1 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง10,647.298,277.0022.3 %ผ่าน2,509.951,169.4553.4 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดตรัง18,311.9576,349.84-316.9 %ไม่ผ่าน4,848.965,682.50-17.2 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง13,992.2811,332.0019.0 %ไม่ผ่าน4,050.27743.7381.6 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง15,875.933,816.0076.0 %ผ่าน2,338.83355.8684.8 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง30,791.4443,056.25-39.8 %ไม่ผ่าน4,889.03369.5592.4 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง13,228.826,441.0051.3 %ผ่าน3,441.721,990.8042.2 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง11,338.6111,668.00-2.9 %ไม่ผ่าน2,624.071,470.6044.0 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง10,367.625,539.0046.6 %ผ่าน2,452.89608.0075.2 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง12,187.487,156.0041.3 %ผ่าน3,199.26760.0076.2 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง15,465.879,706.0037.2 %ผ่าน1,768.35201.4688.6 %ผ่าน
สพ.ตรัง36,256.9429,058.0019.9 %ไม่ผ่าน2,880.85604.2079.0 %ผ่าน
รจจ.ตรัง 405,763.81141,018.0065.2 %ผ่าน2,701.702,272.0015.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง8,714.472,116.0075.7 %ผ่าน1,654.26432.0073.9 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง12,330.497,163.0041.9 %ผ่าน3,004.40753.3574.9 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง9,256.783,252.0064.9 %ผ่าน1,996.56646.0067.6 %ผ่าน
สปส.จ.ตรัง14,285.0614,849.00-3.9 %ไม่ผ่าน3,422.70783.7577.1 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง9,610.373,665.0061.9 %ผ่าน1,331.671,028.1522.8 %ผ่าน
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง49,101.299,544.6580.6 %ผ่าน2,186.01942.6056.9 %ผ่าน
สำนักงานกศน.จังหวัดตรัง10,367.9911,428.88-10.2 %ไม่ผ่าน1,927.20633.6567.1 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 147,417.9732,933.5530.5 %ผ่าน3,663.981,471.0059.9 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 284,452.7734,909.3058.7 %ผ่าน4,067.461,558.3661.7 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่30,559.3125,599.2716.2 %ไม่ผ่าน7,209.082,397.5866.7 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 420,189.0213,621.9732.5 %ผ่าน925.531,009.85-9.1 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง112,658.6922,363.6880.1 %ผ่าน1,730.34217.8087.4 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพตรัง150,223.5232,459.9978.4 %ผ่าน2,249.49590.9073.7 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน40,553.8719,665.0051.5 %ผ่าน1,882.98563.3570.1 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด165,998.8054,640.0067.1 %ผ่าน2,281.64748.8167.2 %ผ่าน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง59,566.4759,942.02-0.6 %ไม่ผ่าน1,920.831,420.7026.0 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคตรัง227,796.53125,799.0044.8 %ผ่าน3,952.831,050.7573.4 %ผ่าน
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง53,331.7444,679.8716.2 %ไม่ผ่าน1,971.63827.0058.1 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง30,112.6948,241.00-60.2 %ไม่ผ่าน29,292.122,295.6092.2 %ผ่าน
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1ตรัง110,070.0970,697.0035.8 %ผ่าน2,162.53843.3661.0 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง 12,113.075,796.0052.2 %ผ่าน2,795.191,209.3256.7 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง7,938.622,288.0071.2 %ผ่าน1,369.02462.3066.2 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง68,687.9535,207.0048.7 %ผ่าน10,797.5713,237.07-22.6 %ไม่ผ่าน
รวม 2,979,168 1,667,794 44.02 % ผ่าน 205,631 74,544 63.75 % ผ่าน