สรุปผลประเมินจังหวัดพัทลุง รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุงไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง28,447.624,389.6884.6 %ผ่าน155.97396.31-154.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานคลังจังหวัดพัทลุง7,586.844,240.0044.1 %ผ่าน1,797.9696.9094.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง40,214.1722,124.6445.0 %ผ่าน6,875.191,926.8372.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชัยสน11,352.411,381.0087.8 %ผ่าน641.3740.9493.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนขนุน 11,607.961,220.0089.5 %ผ่าน731.5553.8792.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะโหมด10,916.431,340.0087.7 %ผ่าน723.84135.2581.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแก้ว10,870.54532.0095.1 %ผ่าน380.4690.2676.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพะยูน15,700.841,475.0090.6 %ผ่าน3,153.12107.5696.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าบอน10,944.95585.0094.7 %ผ่าน847.44145.1582.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าพะยอม10,976.80548.0095.0 %ผ่าน498.30177.4564.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบรรพต11,182.99658.0094.1 %ผ่าน1,151.88123.1689.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง15,693.0617,725.88-13.0 %ไม่ผ่าน2,716.441,275.8553.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง สาขาตะโหมด7,167.552,131.0070.3 %ผ่าน1,201.47944.3021.4 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพัทลุง16,172.037,818.0051.7 %ผ่าน2,599.47821.7568.4 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง9,895.122,166.0078.1 %ผ่าน1,663.84911.3345.2 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง13,535.953,745.0072.3 %ผ่าน2,083.08932.3055.2 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง11,377.195,859.0048.5 %ผ่าน2,672.642,107.1021.2 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง5,708.745,732.00-0.4 %ไม่ผ่าน1,366.26801.1041.4 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง14,836.9711,674.0021.3 %ผ่าน4,079.462,649.5335.1 %ผ่าน
ส.ป.ก. พัทลุง11,108.107,747.5030.3 %ผ่าน2,051.34866.1457.8 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง41,113.9228,828.4829.9 %ผ่าน3,680.491,157.5268.5 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง10,849.938,566.1521.0 %ผ่าน2,387.40848.3564.5 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาพัทลุงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง9,938.65909.0090.9 %ผ่าน1,740.84177.7589.8 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง9,241.544,305.0553.4 %ผ่าน1,740.84600.4065.5 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานจังหวัดพัทลุง46,378.9487,864.86-89.4 %ไม่ผ่าน3,624.274,096.81-13.0 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดพัทลุง15,471.718,410.0045.6 %ผ่าน4,310.071,176.3972.7 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง13,115.893,648.0072.2 %ผ่าน1,856.04940.8949.3 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง16,980.4924,039.35-41.6 %ไม่ผ่าน3,870.59732.4081.1 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง17,191.891,841.0089.3 %ผ่าน2,653.52912.0065.6 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง10,699.367,964.0025.6 %ผ่าน2,406.42969.0059.7 %ผ่าน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง13,925.169,088.0034.7 %ผ่าน0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง14,525.625,449.0062.5 %ผ่าน2,995.92544.4781.8 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุงไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพัทลุง33,647.935,149.0084.7 %ผ่าน8,587.19681.8392.1 %ผ่าน
ทสป.บ้านนาวง 23,121.8131,490.43-36.2 %ไม่ผ่าน1,169.021,236.69-5.8 %ไม่ผ่าน
เรือนจำกลางพัทลุง ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง11,590.141,792.0084.5 %ผ่าน2,710.651,176.1156.6 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 151,628.9224,366.0952.8 %ผ่าน3,205.38595.9081.4 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 236,475.7026,559.5727.2 %ผ่าน3,523.901,306.0062.9 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง128,579.619,957.1192.3 %ผ่าน928.80888.754.3 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว 107,572.6632,021.0070.2 %ผ่าน1,574.30913.4342.0 %ผ่าน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง558,267.2532,969.0094.1 %ผ่าน10,890.001,810.0583.4 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม139,616.0843,794.0068.6 %ผ่าน2,103.46802.9261.8 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง214,773.70154,092.0028.3 %ผ่าน0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง44,729.0726,587.8340.6 %ผ่าน1,608.84376.2076.6 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง39,661.2454,282.00-36.9 %ไม่ผ่าน0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง 10,346.584,699.2054.6 %ผ่าน2,233.0870.2396.9 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง8,137.372,681.0067.1 %ผ่าน1,388.34422.2469.6 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง78,523.3246,952.0040.2 %ผ่าน15,877.323,275.0179.4 %ผ่าน
รวม 1,981,401 791,397 60.06 % ผ่าน 124,458 40,314 0.00 % รายงานไม่ครบ