สรุปผลประเมินจังหวัดปัตตานี รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี7,783.111,340.0082.8 %ผ่าน1,050.84184.3082.5 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ปัตตานี40,938.8118,866.0153.9 %ผ่าน221.9172.0067.6 %ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี9,666.4213,190.64-36.5 %ไม่ผ่าน1,735.41658.4762.1 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี9,312.996,132.0034.2 %ผ่าน1,678.412.8599.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี69,646.4430,291.0056.5 %ผ่าน8,010.721,234.0584.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะพ้อ10,898.58289.0097.3 %ผ่าน750.63456.0039.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกโพธิ์11,084.021,195.0089.2 %ผ่าน632.16214.7066.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งยางแดง11,055.06486.0095.6 %ผ่าน587.97361.9538.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะนาเระ10,892.32850.0092.2 %ผ่าน645.36256.5060.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามายอ10,831.93640.0094.1 %ผ่าน571.59225.1560.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปัตตานี13,109.143,579.0072.7 %ผ่าน595.57150.1074.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาน11,994.20948.0092.1 %ผ่าน515.07190.0063.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไม้แก่น10,514.16351.0096.7 %ผ่าน700.23525.3525.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะรัง11,058.51894.0091.9 %ผ่าน508.0272.2085.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหริ่ง10,704.25707.0093.4 %ผ่าน487.08195.8259.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสายบุรี10,943.05381.0096.5 %ผ่าน715.26510.1528.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจิก11,073.03459.0095.9 %ผ่าน474.84206.1556.6 %ผ่าน
ด่านศุลกากรปัตตานี11,249.7014,012.00-24.6 %ไม่ผ่าน1,673.50399.5776.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี16,375.836,101.0062.7 %ผ่าน2,191.831,135.2548.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี สาขามายอ8,951.872,164.0075.8 %ผ่าน1,234.32589.0052.3 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปัตตานี16,602.115,080.0069.4 %ผ่าน4,201.963,026.7028.0 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี9,961.193,073.0069.2 %ผ่าน1,963.65388.9280.2 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี9,607.062,267.0076.4 %ผ่าน1,735.441,214.7030.0 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี15,038.896,796.0054.8 %ผ่าน2,362.922,196.347.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี10,257.658,886.5713.4 %ไม่ผ่าน1,516.021,109.6026.8 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี14,725.1411,722.8220.4 %ผ่าน3,770.162,047.7745.7 %ผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี10,974.305,729.2347.8 %ผ่าน2,362.92783.6366.8 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี45,381.6829,897.0034.1 %ผ่าน3,846.24478.3787.6 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี11,535.156,299.4045.4 %ผ่าน2,591.13258.0990.0 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาปัตตานี8,170.873,258.0060.1 %ผ่าน138.2889.2135.5 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดปัตตานี11,227.522,920.0074.0 %ผ่าน2,477.07139.2794.4 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดปัตตานี8,962.142,212.0075.3 %ผ่าน1,564.38649.8058.5 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี20,818.0210,140.9551.3 %ผ่าน2,191.83750.7565.7 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดปัตตานี20,971.5799,389.00-373.9 %ไม่ผ่าน5,671.774,605.4518.8 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี18,313.868,387.0054.2 %ผ่าน4,245.511,442.0266.0 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี12,629.044,941.0060.9 %ผ่าน2,610.19383.0085.3 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด ปัตตานี33,888.1710,499.0069.0 %ผ่าน1,925.56869.9154.8 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี12,714.432,101.0083.5 %ผ่าน2,591.161,344.2548.1 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี27,385.154,400.0083.9 %ผ่าน2,990.46316.3589.4 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี13,891.345,812.0058.2 %ผ่าน2,711.82575.6078.8 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี8,615.457,722.2010.4 %ไม่ผ่าน1,336.11241.5781.9 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี72,488.2729,053.0059.9 %ผ่าน1,400.86381.5072.8 %ผ่าน
เรือนจำกลางปัตตานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี9,273.136,792.0026.8 %ผ่าน1,678.35461.3472.5 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี13,235.498,560.9935.3 %ผ่าน3,104.61954.9569.2 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี11,264.993,383.7070.0 %ผ่าน2,248.83430.4080.9 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปัตตานี38,258.7917,390.2954.5 %ผ่าน3,522.96918.6573.9 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี12,754.673,537.0072.3 %ผ่าน3,085.60352.9188.6 %ผ่าน
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี21,746.357,770.4064.3 %ผ่าน3,143.151,279.5059.3 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี14,085.631,547.2589.0 %ผ่าน2,819.371,275.6554.8 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1187,644.3823,979.6987.2 %ผ่าน2,150.851,343.0537.6 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 269,212.4524,808.4764.2 %ผ่าน2,542.511,236.9051.4 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 374,633.4925,826.9765.4 %ผ่าน2,151.751,060.5350.7 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี19,869.2213,047.7834.3 %ผ่าน1,803.29794.6055.9 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี132,601.2344,875.0166.2 %ผ่าน1,449.92419.4071.1 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี55,027.9826,968.0051.0 %ผ่าน1,762.921,192.2732.4 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี267,121.0955,214.0079.3 %ผ่าน2,180.101,642.5524.7 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี92,769.9039,099.0057.9 %ผ่าน1,563.662,836.25-81.4 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี289,769.0354,970.5081.0 %ผ่าน1,931.182,825.39-46.3 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี181,058.7870,476.0061.1 %ผ่าน1,762.26874.6550.4 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี37,963.9441,142.72-8.4 %ไม่ผ่าน4,334.493,306.1323.7 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี 10,250.486,488.2036.7 %ผ่าน2,077.68332.9084.0 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี7,484.25619.0091.7 %ผ่าน974.761,026.37-5.3 %ไม่ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี141,686.53143,613.00-1.4 %ไม่ผ่าน20,805.0042,900.00-106.2 %ไม่ผ่าน
รวม 2,409,954 993,572 58.77 % ผ่าน 148,279 98,397 33.64 % ผ่าน