สรุปผลประเมินจังหวัดยะลา รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา8,851.72498.0094.4 %ผ่าน1,562.00700.4155.2 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ยะลา208,931.1793,381.5155.3 %ผ่าน3,132.121,452.7253.6 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.เบตง จ. ยะลา66,950.8217,629.5973.7 %ผ่าน1,150.83426.9862.9 %ผ่าน
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11 (ยะลา)178,407.7328,079.3784.3 %ผ่าน3,011.19831.0372.4 %ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา3,162.3611,781.52-272.6 %ไม่ผ่าน1,301.67508.5860.9 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดยะลา9,037.002,470.0072.7 %ผ่าน1,430.06160.5888.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา73,957.0647,908.9835.2 %ผ่าน6,452.25784.8387.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบัง10,601.97706.0093.3 %ผ่าน735.18342.0053.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธารโต10,607.86648.0093.9 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบันนังสตา10,592.641,712.0083.8 %ผ่าน774.45334.4056.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเบตง11,152.311,854.0083.4 %ผ่าน767.89144.4081.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน1,468.80228.0084.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหา10,721.831,755.0083.6 %ผ่าน604.05246.0559.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารามัน10,710.601,557.0085.5 %ผ่าน518.76260.3049.8 %ผ่าน
ด่านศุลกากรเบตง27,920.2522,442.3919.6 %ไม่ผ่าน2,976.081,182.9560.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา9,639.7413,373.73-38.7 %ไม่ผ่าน1,830.421,711.906.5 %ไม่ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน1,504.95606.1059.7 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยะลา16,267.155,270.0067.6 %ผ่าน4,642.591,265.4072.7 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา10,023.133,587.0064.2 %ผ่าน1,937.54490.2074.7 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดยะลา10,145.972,644.4873.9 %ผ่าน2,018.37799.3760.4 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา12,432.3210,791.0013.2 %ไม่ผ่าน2,281.923,210.05-40.7 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา6,146.2610,600.00-72.5 %ไม่ผ่าน1,476.031,229.0816.7 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา13,779.3611,708.4915.0 %ไม่ผ่าน3,767.852,498.6733.7 %ผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา9,761.206,865.0029.7 %ผ่าน2,151.49259.5087.9 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา19,095.2244,364.12-132.3 %ไม่ผ่าน4,129.17937.7877.3 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา11,995.148,002.0033.3 %ผ่าน2,988.21305.1989.8 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยายะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน138.1244.8867.5 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา7,728.912,247.0070.9 %ผ่าน1,390.86134.0590.4 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา9,114.172,139.0076.5 %ผ่าน1,847.251,589.1714.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา9,942.3010,471.00-5.3 %ไม่ผ่าน2,189.52902.3558.8 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดยะลา14,171.0724,728.40-74.5 %ไม่ผ่าน3,672.786,401.40-74.3 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา34,505.6012,531.0063.7 %ผ่าน7,666.141,289.5183.2 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา12,735.615,059.0060.3 %ผ่าน2,645.91829.0968.7 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา15,653.2928,758.39-83.7 %ไม่ผ่าน3,434.28198.0694.2 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา34,145.053,692.0089.2 %ผ่าน2,246.581,284.8542.8 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา10,740.8011,594.96-8.0 %ไม่ผ่าน2,474.76930.1962.4 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา15,749.905,614.0064.4 %ผ่าน2,874.09434.5084.9 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา18,136.905,586.0069.2 %ผ่าน3,083.27856.1072.2 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา8,530.388,665.02-1.6 %ไม่ผ่าน1,504.95145.2190.4 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา29,951.708,129.0072.9 %ผ่าน1,790.19563.3768.5 %ผ่าน
รจก.ยะลา 1,154,674.00155,832.5586.5 %ผ่าน11,726.49376.5596.8 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา9,878.2415,105.10-52.9 %ไม่ผ่าน1,999.36432.5078.4 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา10,715.476,636.0038.1 %ผ่าน1,951.82302.2884.5 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา9,110.613,876.0057.5 %ผ่าน1,847.25331.4082.1 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา13,011.4915,031.02-15.5 %ไม่ผ่าน3,197.37660.2579.4 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา14,353.254,022.0072.0 %ผ่าน4,015.05815.3579.7 %ผ่าน
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา35,426.8114,235.4259.8 %ผ่าน1,318.59101.9592.3 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา13,404.1134,534.52-157.6 %ไม่ผ่าน3,216.392,382.9825.9 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1220,044.4751,451.6776.6 %ผ่าน2,999.821,030.8965.6 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 259,485.8429,237.6450.8 %ผ่าน3,420.061,058.0569.1 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 332,066.2421,600.7832.6 %ผ่าน6,057.901,214.1480.0 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 2278,498.386,716.6197.6 %ผ่าน1,310.47943.3528.0 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา60,571.0234,765.0242.6 %ผ่าน1,840.41386.0379.0 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพเบตง119,809.0528,495.0076.2 %ผ่าน2,891.37774.4373.2 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพรามัน111,968.0534,104.0069.5 %ผ่าน1,948.65605.1568.9 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคยะลา199,583.553.00100.0 %ผ่าน3,909.402,143.2045.2 %ผ่าน
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา87,522.0667,001.0023.4 %ผ่าน2,041.83575.5271.8 %ผ่าน
สำนักงานสาธารสุขจังหวัดยะลา48,694.3142,558.8612.6 %ไม่ผ่าน6,784.143,762.8044.5 %ผ่าน
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา136,135.13140,526.83-3.2 %ไม่ผ่าน2,970.811,327.6555.3 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 10,772.578,820.0018.1 %ไม่ผ่าน2,189.521,272.1141.9 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา6,483.971,909.0070.6 %ผ่าน1,276.77845.4633.8 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา265,446.1651,470.0080.6 %ผ่าน56,249.0120,239.8864.0 %ผ่าน
รวม 3,879,651 1,246,776 67.86 % ผ่าน 216,735 78,101 63.96 % ผ่าน