สรุปผลประเมินจังหวัดนราธิวาส รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส1,493.801,651.00-10.5 %ไม่ผ่าน1,272.57326.3274.4 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นราธิวาส35,638.6169,404.45-94.7 %ไม่ผ่าน198.57377.01-89.9 %ไม่ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส49,121.1031,147.9036.6 %ผ่าน297.96403.40-35.4 %ไม่ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส9,512.3613,903.62-46.2 %ไม่ผ่าน1,957.20342.0082.5 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาส9,968.685,010.0049.7 %ผ่าน1,336.506.6599.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นราธิวาส31,324.3128,524.008.9 %ไม่ผ่าน7,833.092,461.4568.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะแนะ2,994.5939.0098.7 %ผ่าน667.47152.9577.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจาะไอร้อง10,191.28640.0093.7 %ผ่าน563.10239.9257.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตากใบ10,844.792,473.0077.2 %ผ่าน616.95183.2270.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบาเจาะ11,086.89786.0092.9 %ผ่าน544.23249.0854.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายี่งอ10,820.3139.0099.6 %ผ่าน0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระแงะ16,654.641,107.0093.4 %ผ่าน546.6360.4488.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารือเสาะ10,932.181,935.0082.3 %ผ่าน858.12236.9872.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแว้ง10,869.401,245.0088.5 %ผ่าน0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสาคร11,608.591,300.0088.8 %ผ่าน939.48237.4474.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุคีริน10,717.41101.0099.1 %ผ่าน1,027.65122.7688.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงโก-ลก12,795.472,525.0080.3 %ผ่าน1,219.89176.6285.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงปาดี11,153.00865.0092.2 %ผ่าน756.00192.8874.5 %ผ่าน
ด่านศุลกากรตากใบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก30,435.7573,840.88-142.6 %ไม่ผ่าน3,780.421,447.8661.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาสไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาระแงะ10,460.506,384.0039.0 %ผ่าน1,322.31643.1551.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาเมืองนราธิวาส8,172.733.00100.0 %ผ่าน942.60730.5522.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาสุไหงโก-ลก8,008.942,445.0069.5 %ผ่าน1,445.46831.2542.5 %ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส8,398.784,584.2045.4 %ผ่าน1,557.66317.2479.6 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนราธิวาส40,948.4513,008.0068.2 %ผ่าน5,265.931,767.0066.4 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส10,610.942,413.0077.3 %ผ่าน2,451.57984.2059.9 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส10,544.552,023.5080.8 %ผ่าน2,229.601,650.1026.0 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส11,501.434,655.0059.5 %ผ่าน2,755.832,879.92-4.5 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส6,826.346,394.536.3 %ไม่ผ่าน1,592.181,364.1914.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส11,811.866,312.0046.6 %ผ่าน2,869.952,689.746.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส11,831.674,426.2062.6 %ผ่าน2,470.59164.9393.3 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาสไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ท่าอากาศยานนราธิวาส268,923.34275,930.19-2.6 %ไม่ผ่าน1,932.871,651.4614.6 %ไม่ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส10,161.243,410.0066.4 %ผ่าน2,223.37823.5963.0 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาส35,092.0011,884.0066.1 %ผ่าน813.0695.1088.3 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส11,604.191,796.0084.5 %ผ่าน2,812.86163.3894.2 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส9,073.731,803.0080.1 %ผ่าน1,843.05546.4570.4 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส63,958.397,416.8288.4 %ผ่าน23,920.64412.4698.3 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดนราธิวาส35,299.8777,011.00-118.2 %ไม่ผ่าน5,380.026,008.76-11.7 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาสไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส17,459.533,878.0077.8 %ผ่าน2,984.04825.3772.3 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส17,173.5225,392.00-47.9 %ไม่ผ่าน4,551.24240.8794.7 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด นราธิวาส23,756.124,573.0080.8 %ผ่าน2,185.351,265.4042.1 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส13,175.329,237.0029.9 %ผ่าน2,812.861,431.6549.1 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส12,039.086,073.0049.6 %ผ่าน2,470.581,606.3335.0 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส14,260.794,564.0068.0 %ผ่าน3,877.76663.7282.9 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส8,577.486,696.0021.9 %ผ่าน1,652.89188.0988.6 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส35,348.2620,586.0041.8 %ผ่าน1,534.79754.7350.8 %ผ่าน
รจจ.นราธิวาส 200,618.6431,364.0684.4 %ผ่าน2,578.621,425.3544.7 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส9,596.496,677.0030.4 %ผ่าน2,014.20371.9781.5 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส14,170.589,436.0033.4 %ผ่าน3,668.58885.8075.9 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส9,594.905,474.0042.9 %ผ่าน2,071.26754.9563.6 %ผ่าน
สปส.จ.นราธิวาส18,167.9311,503.8636.7 %ผ่าน4,124.881,672.1659.5 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส14,733.476,277.0057.4 %ผ่าน4,124.98503.8087.8 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส14,485.8315,358.83-6.0 %ไม่ผ่าน2,945.992,147.8027.1 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1301,512.5033,181.0189.0 %ผ่าน3,601.471,325.7163.2 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 271,132.5727,495.9461.3 %ผ่าน5,558.172,889.9048.0 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส205,453.5021,166.3289.7 %ผ่าน7,706.06425.8894.5 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาสไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลกไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส81,643.8018,558.0077.3 %ผ่าน2,298.331,296.2143.6 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส37,539.0744,055.14-17.4 %ไม่ผ่าน5,721.545,775.70-0.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส 9,980.115,809.6041.8 %ผ่าน2,204.361,045.4352.6 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส8,027.755,598.0030.3 %ผ่าน1,386.72711.5148.7 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส172,087.1637,343.0178.3 %ผ่าน19,636.8414,915.0024.0 %ผ่าน
รวม 2,181,927 1,028,733 52.85 % ผ่าน 179,957 74,064 58.84 % ผ่าน