สรุปผลประเมินจังหวัดชัยนาท รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท9,024.392,338.0074.1 %ผ่าน664.98451.5432.1 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชัยนาท44,864.9922,049.5150.9 %ผ่าน371.97275.7725.9 %ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท10,775.488,924.0017.2 %ไม่ผ่าน1,975.50433.2078.1 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท10,025.236,180.0038.4 %ผ่าน0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยนาท34,970.0832,126.008.1 %ไม่ผ่าน7,394.97836.6788.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามโนรมย์13,158.971,750.0086.7 %ผ่าน518.19200.0061.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดสิงห์12,335.341,680.0086.4 %ผ่าน637.08276.0856.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรคบุรี14,186.641,760.0087.6 %ผ่าน720.6346.1493.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรพยา14,242.451,966.0086.2 %ผ่าน572.61212.5262.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองมะโมง8,357.48796.0090.5 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหันคา12,478.362,990.0076.0 %ผ่าน954.0349.1094.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท สาขาหันคา7,658.271,601.0079.1 %ผ่าน1,006.92409.3459.3 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยนาท12,737.795,266.0058.7 %ผ่าน2,717.13621.0777.1 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท12,352.3912,149.621.6 %ไม่ผ่าน2,591.97715.9172.4 %ผ่าน
สำนักชลประทานที่ 12156,944.7345,834.0070.8 %ผ่าน52,627.958,550.0083.8 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท9,633.317,061.0026.7 %ผ่าน1,519.02611.8059.7 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ชัยนาท98,180.3549,746.5449.3 %ผ่าน4,569.42649.9785.8 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท6,235.3513,008.23-108.6 %ไม่ผ่าน0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท17,478.9714,123.3419.2 %ไม่ผ่าน3,770.0343.5898.8 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท14,814.748,674.0041.5 %ผ่าน3,622.051,259.5165.2 %ผ่าน
ส.ป.ก.ชัยนาทไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 713,337.946,848.3048.7 %ผ่าน4,396.563,729.4415.2 %ไม่ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาทไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท11,055.81417.0096.2 %ผ่าน2,089.351,013.8251.5 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท11,041.134,517.0059.1 %ผ่าน2,203.68103.4595.3 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท9,379.473,846.0059.0 %ผ่าน1,462.05550.8562.3 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท11,894.7510,354.1913.0 %ไม่ผ่าน2,241.72542.1075.8 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดชัยนาท17,123.7710,950.0036.1 %ผ่าน3,572.851,151.4267.8 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาทไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท16,531.1829,718.99-79.8 %ไม่ผ่าน3,420.72278.6891.9 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท36,791.2011,487.0068.8 %ผ่าน1,975.441,474.4025.4 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท11,316.6711,143.191.5 %ไม่ผ่าน2,145.98867.5059.6 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท15,153.8912,104.0020.1 %ผ่าน3,458.67859.1175.2 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท11,542.729,132.0020.9 %ผ่าน1,405.021,375.602.1 %ไม่ผ่าน
สพ.ชัยนาท35,754.123,018.0091.6 %ผ่าน1,652.22217.5586.8 %ผ่าน
รจจ.ชัยนาท 95,510.56103,456.96-8.3 %ไม่ผ่าน1,484.881,397.195.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท10,038.0211,612.20-15.7 %ไม่ผ่าน1,576.17165.3889.5 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท11,160.748,975.0019.6 %ไม่ผ่าน2,051.56679.1266.9 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท11,341.113,143.0072.3 %ผ่าน1,576.17416.6673.6 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท13,087.3512,229.806.6 %ไม่ผ่าน2,717.13757.6572.1 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท10,455.684,303.0058.8 %ผ่าน1,918.44396.7579.3 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท722,396.3825,149.7996.5 %ผ่าน3,781.86581.5884.6 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยการอาชีพเนินขามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท556,691.8844,631.0092.0 %ผ่าน10,044.962,066.3079.4 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท235,773.84166,536.9829.4 %ผ่าน3,883.651,181.2169.6 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท 11,867.043,281.4372.3 %ผ่าน2,032.53910.9155.2 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท16,603.532,753.0083.4 %ผ่าน1,022.58656.0835.8 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท162,726.0515,673.5890.4 %ผ่าน8,356.778,291.720.8 %ไม่ผ่าน
รวม 2,579,030 755,305 70.71 % ผ่าน 156,705 45,307 0.00 % รายงานไม่ครบ