สรุปผลประเมิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เดือนมีนาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์93,956.67477,000.00-407.7 %ไม่ผ่าน1,238.94636.5948.6 %ผ่าน
รวม 93,957 477,000 -407.68 % ไม่ผ่าน 1,239 637 48.62 % ผ่าน