สรุปผลประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เดือนมีนาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี429,963.75245,697.0042.9 %ผ่าน1,306.92963.4626.3 %ผ่าน
รวม 429,964 245,697 42.86 % ผ่าน 1,307 963 26.28 % ผ่าน