สรุปผลประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เดือนมีนาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง277,666.63206,663.1425.6 %ผ่าน1,315.97503.4461.7 %ผ่าน
รวม 277,667 206,663 25.57 % ผ่าน 1,316 503 61.74 % ผ่าน