สรุปผลประเมิน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เดือนเมษายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ไม่ครบ29,298.00ประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบ632.70ประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
วิทยาลัยช่างศิลป33,222.2514,146.0057.4 %ผ่าน450.8171.2584.2 %ผ่าน
วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช10,722.463,707.5565.4 %ผ่าน675.902.8599.6 %ผ่าน
วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี22,992.7637,607.92-63.6 %ไม่ผ่าน548.16123.5077.5 %ผ่าน
วิทยาลัยนาฏศิลป (ศาลายา)ไม่ครบ49,384.00ประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบ90.00ประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์43,601.7414,159.0067.5 %ผ่าน773.73469.8939.3 %ผ่าน
วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีไม่ครบ11,773.00ประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบ71.29ประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ไม่ครบ10,600.00ประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบ101.67ประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาไม่ครบ19,741.00ประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบ54.39ประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชไม่ครบ5,286.00ประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบ89.82ประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงไม่ครบ8,905.00ประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบ28.90ประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด29,468.853,606.3087.8 %ผ่าน853.58ไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี9,277.1117,743.00-91.3 %ไม่ผ่าน542.76114.0079.0 %ผ่าน
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย51,027.819,834.0080.7 %ผ่าน691.3684.5087.8 %ผ่าน
วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี16,779.7415,936.005.0 %ไม่ผ่าน629.89112.5082.1 %ผ่าน
วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
รวม 217,093 116,740 0.00 % รายงานไม่ครบ 4,313 978 0.00 % รายงานไม่ครบ