สรุปผลประเมิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เดือนเมษายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์135,831.05457,000.00-236.4 %ไม่ผ่าน1,743.93409.5576.5 %ผ่าน
รวม 135,831 457,000 -236.45 % ไม่ผ่าน 1,744 410 76.52 % ผ่าน