สรุปผลประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เดือนเมษายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี359,451.66231,864.0035.5 %ผ่าน1,306.921,369.35-4.8 %ไม่ผ่าน
รวม 359,452 231,864 35.50 % ผ่าน 1,307 1,369 -4.78 % ไม่ผ่าน