สรุปผลประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เดือนเมษายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์254,423.02125,188.0050.8 %ผ่าน1,607.651,243.1122.7 %ผ่าน
รวม 254,423 125,188 50.80 % ผ่าน 1,608 1,243 22.68 % ผ่าน