สรุปผลประเมิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เดือนเมษายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบ2,410.21ประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
รวม 0 0 0.00 % รายงานไม่ครบ 0 0 0.00 % รายงานไม่ครบ