สรุปผลประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เดือนเมษายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง185,293.06186,277.84-0.5 %ไม่ผ่าน1,322.75272.8579.4 %ผ่าน
รวม 185,293 186,278 -0.53 % ไม่ผ่าน 1,323 273 79.37 % ผ่าน