สรุปผลประเมิน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เดือนพฤษภาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบ399.00ประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
วิทยาลัยช่างศิลป41,397.0419,168.0053.7 %ผ่าน456.65161.5064.6 %ผ่าน
วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราชไม่ครบ6,582.00ประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบ240.40ประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีไม่ครบ39,397.90ประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบ270.15ประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
วิทยาลัยนาฏศิลป (ศาลายา)ไม่ครบ69,331.99ประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบ110.00ประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์48,083.8228,093.0041.6 %ผ่าน773.73537.6030.5 %ผ่าน
วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีไม่ครบ29,145.00ประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบ130.75ประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ไม่ครบ12,688.00ประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบ79.66ประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาไม่ครบ19,681.99ประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบ182.05ประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชไม่ครบ5,575.00ประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบ125.46ประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงไม่ครบ22,215.99ประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบ72.36ประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด39,224.3212,560.0968.0 %ผ่าน827.3175.0090.9 %ผ่าน
วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี37,275.8315,716.0057.8 %ผ่าน706.22133.0081.2 %ผ่าน
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย55,059.5712,435.0077.4 %ผ่าน726.38165.0077.3 %ผ่าน
วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี31,105.1624,510.0021.2 %ผ่าน629.89225.0064.3 %ผ่าน
วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
รวม 252,146 112,482 0.00 % ไม่ผ่าน 4,120 1,297 0.00 % ไม่ผ่าน