สรุปผลประเมิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เดือนพฤษภาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์135,831.05463,000.00-240.9 %ไม่ผ่าน1,743.93630.9563.8 %ผ่าน
รวม 135,831 463,000 -240.86 % ไม่ผ่าน 1,744 631 63.82 % ผ่าน