สรุปผลประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เดือนพฤษภาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์280,194.22126,932.0054.7 %ผ่าน1,607.65ไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
รวม 280,194 126,932 54.70 % ผ่าน 0 0 0.00 % ไม่ผ่าน