สรุปผลประเมิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์362,067.631,397,000.00-285.8 %ไม่ผ่าน4,726.801,677.1064.5 %ผ่าน
รวม 362,068 1,397,000 -285.84 % ไม่ผ่าน 4,727 1,677 64.52 % ผ่าน