สรุปผลประเมิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รอบ 3 เดือน (มิถุนายน 2565 - สิงหาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์457,598.971,645,000.00-259.5 %ไม่ผ่าน5,231.791,744.8166.6 %ผ่าน
รวม 457,599 1,645,000 -259.49 % ไม่ผ่าน 5,232 1,745 66.65 % ผ่าน