สรุปผลประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รอบ 3 เดือน (มิถุนายน 2565 - สิงหาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง803,541.25699,835.8112.9 %ไม่ผ่าน4,004.421,568.4360.8 %ผ่าน
รวม 803,541 699,836 12.91 % ไม่ผ่าน 4,004 1,568 60.83 % ผ่าน