สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของที่ทำการปกครองอำเภอ เดือนมกราคม 2565
 
  จังหวัด: