สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของที่ทำการปกครองอำเภอ เดือนตุลาคม 2564
 
  จังหวัด: