สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของที่ทำการปกครองอำเภอ เดือนกันยายน 2564
 
  จังหวัด: