สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนพฤศจิกายน 2564
 
  จังหวัด:  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
เทศบาลตำบลกะทูนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลกะปาง3,402.545,864.00-72.3 %0.01,527.71486.2268.2 %5.0
เทศบาลตำบลการะเกด5,018.953,745.7525.4 %5.01,267.05320.2574.7 %5.0
เทศบาลตำบลเกาะทวด1,442.122,173.20-50.7 %0.0907.32407.1855.1 %5.0
เทศบาลตำบลเกาะเพชร6,366.073,900.0038.7 %5.01,487.281,259.3215.3 %5.0
เทศบาลตำบลขนอม17,406.604,543.8073.9 %5.03,466.071,096.0068.4 %5.0
เทศบาลตำบลขุนทะเล5,373.444,513.5016.0 %5.01,020.23146.3285.7 %5.0
เทศบาลตำบลเขาชุมทอง2,071.513,601.00-73.8 %0.0892.90654.3726.7 %5.0
เทศบาลตำบลเขาพระ18,301.692,707.0085.2 %5.01,582.13867.6545.2 %5.0
เทศบาลตำบลควนกลางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลจันดีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลฉวาง2,167.532,300.00-6.1 %0.01,015.1166.7593.4 %5.0
เทศบาลตำบลชะมายไม่ครบ6,805.71ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ5,342.20ประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลชะเมาไม่ครบ2,037.50ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ266.00ประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลชะอวดไม่ครบ9,109.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ808.50ประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลเชียรใหญ่ไม่ครบ6,951.86ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ683.50ประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลดอนตรอ4,112.855,073.50-23.4 %0.01,110.40611.0745.0 %5.0
เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่12,380.053,858.6668.8 %5.02,006.89484.5075.9 %5.0
เทศบาลตำบลท้องเนียนไม่ครบ5,882.51ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ254.67ประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลทอนหงส์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลทางพูนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลท่างิ้ว6,104.575,311.0013.0 %5.01,066.592,212.40-107.4 %0.0
เทศบาลตำบลท่าประจะ9,402.072,278.2075.8 %5.03,252.48713.8978.1 %5.0
เทศบาลตำบลท่าแพ15,683.0711,425.8527.1 %5.08,397.61936.2588.9 %5.0
เทศบาลตำบลท่ายาง7,694.407,083.697.9 %3.51,110.292,519.90-127.0 %0.0
เทศบาลตำบลท่าศาลาไม่ครบ8,819.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,105.80ประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลที่วัง8,939.487,945.4911.1 %5.02,013.283,490.36-73.4 %0.0
เทศบาลตำบลทุ่งสังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลทุ่งใสไม่ครบ5,190.07ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,422.50ประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลนาบอน4,323.737,857.00-81.7 %0.01,090.49702.2335.6 %5.0
เทศบาลตำบลนาสารไม่ครบ5,157.12ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลนาเหรง2,476.055,707.11-130.5 %0.0989.566.0099.4 %5.0
เทศบาลตำบลบางจาก3,753.433,962.99-5.6 %0.0429.18331.5022.8 %5.0
เทศบาลตำบลบางพระ2,480.062,040.0017.7 %5.0839.90142.5083.0 %5.0
เทศบาลตำบลปากนครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง3,400.684,276.35-25.7 %0.01,426.86961.4032.6 %5.0
เทศบาลตำบลพรหมคีรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลพรหมโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลพิปูนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ6,956.4317,609.56-153.1 %0.0895.02235.7373.7 %5.0
เทศบาลตำบลไม้เรียง3,126.233,838.00-22.8 %0.0970.83750.0722.7 %5.0
เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์12,644.394,978.6860.6 %5.03,600.0789.8797.5 %5.0
เทศบาลตำบลลานสกาไม่ครบ14,113.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ575.70ประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลสวนขันไม่ครบ2,098.50ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลสิชล12,896.786,229.1451.7 %5.01,626.662,790.00-71.5 %0.0
เทศบาลตำบลหน้าสตน4,702.0525,674.10-446.0 %0.01,378.491,192.3013.5 %5.0
เทศบาลตำบลหลักช้างไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลหัวไทร3,766.797,012.90-86.2 %0.01,172.561,209.75-3.2 %0.0
เทศบาลตำบลหินตก10,420.687,195.4830.9 %5.01,714.74509.3070.3 %5.0
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม6,240.303,452.6044.7 %5.02,010.18822.4559.1 %5.0
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช49,178.1724,525.0050.1 %5.019,460.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลเมืองทุ่งสงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลเมืองปากพนัง22,320.7520,021.3810.3 %5.02,796.9311,568.10-313.6 %0.0
เทศบาลเมืองปากพูนไม่ครบ22,004.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ5,678.35ประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง9,805.014,461.0054.5 %5.01,961.57370.7581.1 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย7,292.802,779.0061.9 %5.0981.32899.518.3 %4.0
องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน4,986.033,273.2834.4 %5.0892.30307.5765.5 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลควนชุมไม่ครบ3,136.50ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ485.24ประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง1,198.272,294.00-91.4 %0.01,755.11ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิตไม่ครบ2,690.40ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ479.50ประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ3,063.069,251.32-202.0 %0.01,180.112,281.90-93.4 %0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง2,504.021,922.9023.2 %5.01,055.46187.9382.2 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ2,962.972,430.0018.0 %5.01,333.5244.8996.6 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน7,542.494,723.6237.4 %5.01,073.44466.7356.5 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่4,161.372,025.1151.3 %5.01,009.51575.2543.0 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลนาหลวงเสน2,662.322,654.000.3 %0.51,819.481,782.602.0 %1.0
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน5,700.423,198.1143.9 %5.01,666.12265.6784.1 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด2,121.641,917.909.6 %4.52,480.10138.1694.4 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล8,261.724,129.1650.0 %5.02,431.91171.0093.0 %5.0
อบจ. นครศรีธรรมราช27,374.2836,295.58-32.6 %0.08,861.287,875.5011.1 %5.0
อบต. กรุงหยันไม่ครบ7,299.94ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,052.51ประเมินไม่ได้0.0
อบต. กะเบียดไม่ครบ3,182.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ222.30ประเมินไม่ได้0.0
อบต. กำโลนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. กุแหระไม่ครบ2,887.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ313.56ประเมินไม่ได้0.0
อบต. เกาะขันธ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ขนาบนาก1,030.941,728.00-67.6 %0.0875.7295.4189.1 %5.0
อบต. ขอนหาด3,486.135,414.00-55.3 %0.01,270.64329.1974.1 %5.0
อบต. เขาแก้ว1,600.33884.0044.8 %5.0847.29286.5066.2 %5.0
อบต. เขาขาว3,439.554,740.00-37.8 %0.01,609.941,220.5724.2 %5.0
อบต. เขาน้อย2,996.122,889.003.6 %1.51,273.57444.2565.1 %5.0
อบต. เขาพระทอง7,049.814,513.0036.0 %5.01,315.39466.7064.5 %5.0
อบต. เขาพระบาท1,532.391,570.00-2.5 %0.01,022.01110.9389.1 %5.0
อบต. เขาพังไกร2,849.092,820.001.0 %0.51,879.9457.5496.9 %5.0
อบต. เขาโรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. คลองกระบือ2,981.431,848.0038.0 %5.0880.20509.2242.1 %5.0
อบต. คลองน้อย2,804.433,835.00-36.7 %0.01,101.97899.0718.4 %5.0
อบต. คลองเส1,779.622,361.00-32.7 %0.01,246.78189.7084.8 %5.0
อบต. ควนกรด6,235.935,765.867.5 %3.51,300.19413.9968.2 %5.0
อบต. ควนชะลิก3,845.022,097.0045.5 %5.01,136.24161.5085.8 %5.0
อบต. ควนทองไม่ครบ3,098.60ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ232.40ประเมินไม่ได้0.0
อบต. ควนพัง3,769.752,728.4427.6 %5.01,079.5995.0091.2 %5.0
อบต. ควนหนองคว้า1,480.65790.0046.6 %5.0840.36176.6779.0 %5.0
อบต. ควนหนองหงษ์5,467.114,152.0024.1 %5.01,324.99131.2590.1 %5.0
อบต. ฉลอง3,811.012,538.9633.4 %5.01,253.00654.8347.7 %5.0
อบต. ชะอวดไม่ครบ17,166.67ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ954.69ประเมินไม่ได้0.0
อบต. ช้างซ้าย3,655.21876.2376.0 %5.0847.901,320.65-55.8 %0.0
อบต. เชียรเขาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. เชียรใหญ่ไม่ครบ1,215.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ไชยมนตรี8,675.152,769.3068.1 %5.0609.64466.3023.5 %5.0
อบต. ดอนตะโก2,135.022,687.00-25.9 %0.0976.47308.4568.4 %5.0
อบต. ตลิ่งชันไม่ครบ2,514.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,161.94ประเมินไม่ได้0.0
อบต. ถ้ำพรรณราไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ทรายขาว3,673.061,618.5055.9 %5.01,273.95600.0752.9 %5.0
อบต. ท้องลำเจียกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ทอนหงส์3,424.153,082.0010.0 %5.01,160.08265.7577.1 %5.0
อบต. ท่าขึ้น8,534.9812,517.00-46.7 %0.01,182.93499.0057.8 %5.0
อบต. ท่าซอม3,170.621,680.0047.0 %5.01,140.7896.0591.6 %5.0
อบต. ท่าซัก5,883.354,343.7726.2 %5.01,050.50542.5748.4 %5.0
อบต. ท่าดี4,380.345,939.00-35.6 %0.0865.15683.5021.0 %5.0
อบต. ท่าพญา2,940.152,046.0030.4 %5.0681.480.9599.9 %5.0
อบต. ท้ายสำเภา2,072.702,819.79-36.0 %0.01,756.83911.6648.1 %5.0
อบต. ท่ายาง1,311.041,749.18-33.4 %0.01,604.2014,732.00-818.3 %0.0
อบต. ท่าไร่10,592.922,440.0077.0 %5.09,355.65526.3094.4 %5.0
อบต. ท่าศาลาไม่ครบ65,991.91ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ6,015.98ประเมินไม่ได้0.0
อบต. ท่าเสม็ดไม่ครบ3,111.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ69.26ประเมินไม่ได้0.0
อบต. ทุ่งปรัง3,998.152,750.0331.2 %5.02,334.89570.0075.6 %5.0
อบต. ทุ่งโพธิ์2,735.357,913.16-189.3 %0.01,124.93207.7081.5 %5.0
อบต. ทุ่งใหญ่ไม่ครบ2,296.28ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ919.92ประเมินไม่ได้0.0
อบต. เทพราช6,034.614,250.0029.6 %5.01,554.201,330.0014.4 %5.0
อบต. ไทยบุรี5,340.271,520.8771.5 %5.0810.11159.4680.3 %5.0
อบต. นาเขลียงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. นางหลงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ406.50ประเมินไม่ได้0.0
อบต. นาทรายไม่ครบ5,219.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ270.66ประเมินไม่ได้0.0
อบต. นาบอน5,954.433,031.5449.1 %5.01,463.97168.3088.5 %5.0
อบต. นาพรุ7,076.367,084.00-0.1 %0.0893.33905.55-1.4 %0.0
อบต. นาโพธิ์5,329.254,890.008.2 %4.02,473.94445.6982.0 %5.0
อบต. นาเรียง3,117.971,383.0055.6 %5.0805.96248.1769.2 %5.0
อบต. นาแว5,420.203,391.0037.4 %5.01,402.54256.8781.7 %5.0
อบต. นาหมอบุญ119,923.732,198.0098.2 %5.01,270.29136.3889.3 %5.0
อบต. น้ำตกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. บางจากไม่ครบ3,365.49ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ255.50ประเมินไม่ได้0.0
อบต. บางนบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. บางรูป2,845.992,130.0025.2 %5.01,350.7659.5995.6 %5.0
อบต. บางศาลา2,596.631,882.4027.5 %5.0758.96190.0075.0 %5.0
อบต. บ้านเกาะ2,642.322,366.0010.5 %5.02,647.94232.0091.2 %5.0
อบต. บ้านนิคมไม่ครบ8,450.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ360.64ประเมินไม่ได้0.0
อบต. บ้านเนิน4,055.282,494.4738.5 %5.0804.73152.0081.1 %5.0
อบต. บ้านเพิงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. บ้านรามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ95.31ประเมินไม่ได้0.0
อบต. บ้านลำนาว3,383.993,094.688.5 %4.01,807.89314.7082.6 %5.0
อบต. บ้านใหม่ไม่ครบ2,466.30ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ128.25ประเมินไม่ได้0.0
อบต. ปริกไม่ครบ2,340.30ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ17,625.00ประเมินไม่ได้0.0
อบต. ปากนคร10,221.985,081.1350.3 %5.01,044.6195.0090.9 %5.0
อบต. ปากพนังฝั่งตะวันตก1,707.882,541.00-48.8 %0.0779.50190.2975.6 %5.0
อบต. ปากพนังฝั่งตะวันออกไม่ครบ1,752.60ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ156.00ประเมินไม่ได้0.0
อบต. ปากแพรกไม่ครบ33.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ190.00ประเมินไม่ได้0.0
อบต. ป่าระกำ37,875.687,566.2080.0 %5.043,792.17177.6599.6 %5.0
อบต. เปลี่ยนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. พิปูน2,834.922,040.0028.0 %5.01,071.861,079.45-0.7 %0.0
อบต. โพธิ์ทองไม่ครบ3,638.65ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ236.10ประเมินไม่ได้0.0
อบต. มะม่วงสองต้น3,502.972,694.0023.1 %5.0524.21638.94-21.9 %0.0
อบต. แม่เจ้าอยู่หัว401.632,065.00-414.2 %0.0873.59816.706.5 %3.0
อบต. โมคลาน4,552.562,050.0055.0 %5.0936.04289.4769.1 %5.0
อบต. ไม้เรียง5,527.465,929.77-7.3 %0.01,256.23158.7087.4 %5.0
อบต. ยางค้อมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ร่อนพิบูลย์5,806.984,594.0820.9 %5.01,562.701,712.27-9.6 %0.0
อบต. รามแก้ว2,849.592,070.0027.4 %5.01,156.44150.9686.9 %5.0
อบต. ละอาย3,222.572,184.8432.2 %5.01,525.24191.7287.4 %5.0
อบต. ลานสกา2,200.88ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0886.49ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. วังหิน3,816.571,583.0058.5 %5.01,292.24143.0288.9 %5.0
อบต. วังอ่าง7,779.744,082.6547.5 %5.01,510.43967.9535.9 %5.0
อบต. สระแก้ว3,087.792,688.0012.9 %5.0759.21198.3473.9 %5.0
อบต. สวนหลวง3,037.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,150.791,211.14-5.2 %0.0
อบต. สามตำบลไม่ครบ1,920.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. สิชล2,597.873,073.12-18.3 %0.01,276.591,463.54-14.6 %0.0
อบต. สี่ขีด11,038.102,947.8573.3 %5.014,478.45441.7396.9 %5.0
อบต. เสาธง4,940.964,764.733.6 %1.55,414.27352.0093.5 %5.0
อบต. เสาเภาไม่ครบ4,962.40ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,824.00ประเมินไม่ได้0.0
อบต. เสือหึงไม่ครบ2,203.50ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ95.00ประเมินไม่ได้0.0
อบต. ไสหมาก3,686.161,507.0059.1 %5.01,249.5151.4095.9 %5.0
อบต. ไสหร้าไม่ครบ3,555.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ466.98ประเมินไม่ได้0.0
อบต. หนองหงส์3,012.452,976.601.2 %0.51,463.492,014.02-37.6 %0.0
อบต. ห้วยปริก6,503.414,234.1334.9 %5.01,492.20897.2939.9 %5.0
อบต. หัวตะพาน1,645.761,364.0017.1 %5.0723.4817.2297.6 %5.0
อบต. หัวไทร10,392.893,090.0070.3 %5.01,308.28264.3279.8 %5.0
อบต. หินตกไม่ครบ4,357.81ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ918.65ประเมินไม่ได้0.0
อบต. หูล่อง142,035.196,969.0095.1 %5.014,059.3917.0099.9 %5.0
อบต. แหลมไม่ครบ2,947.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ194.27ประเมินไม่ได้0.0
อบต. แหลมตะลุมพุกไม่ครบ1,198.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ142.50ประเมินไม่ได้0.0
อบต. อินคีรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต.กะหรอ2,450.624,468.50-82.3 %0.01,201.73432.2764.0 %5.0
อบต.ช้างกลางไม่ครบ36,380.38ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,029.89ประเมินไม่ได้0.0
อบต.ท่าขนาน2,355.512,133.609.4 %4.5858.94109.1787.3 %5.0
อบต.นบพิตำ9,743.034,381.0055.0 %5.01,584.06132.9091.6 %5.0