สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนกุมภาพันธ์ 2565
 
  จังหวัด: