สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนพฤษภาคม 2565
 
  จังหวัด: