สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนกรกฎาคม 2565
 
  จังหวัด: