สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนสิงหาคม 2565
 
  จังหวัด: