สรุปผลประเมิน สถาบันการบินพลเรือน เดือนพฤศจิกายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สถาบันการบินพลเรือน 98,989.86164,605.00-66.3 %ไม่ผ่าน451.98242.6246.3 %ผ่าน
รวม 98,990 164,605 -66.28 % ไม่ผ่าน 452 243 46.32 % ผ่าน